Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol

Metin2


Metin2


Metin2


Üreticinin Açýklamasý : Metin2 sizi fantastik doðu dünyasýna götürür. Bir dövüþ sanatlarý ustasý olun ve Ejder Tanrýsýnýn müttefiði olarak topraðý zehirleyen Metin Taþlarýnýn kötü etkisine karþý savaþýn. Üç imparatorluktan biri için vahþi savaþlara katýlýn, topraklarý fethedip deðerli eþyalar kazanýn ve kýtanýn yeni Ýmparatoru olun. Kaderiniz sizin elinizde!Oyunun Hikâyesi :Eski zamanlarda tüm kýta tek bir Ýmparatorluk olarak birleþmiþti. Halk Ýmparatorluk otoritesi altýnda barýþ içerisinde ve yardýmlaþarak yaþýyordu.Ancak bir gün tehdit tehlike gökyüzünden devasa Metin Taþlarý formunda yer yüzüne yaðdý.Taþlarýn etkisi kýtanýn sadece coðrafyasýný ve iklimini etkilemekle kalmadý, ayný zamanda hayvanlarý da etkisi altýna aldý. Hayvanlar mutasyon geçirerek güçlü ölümcül, zalim ve çirkin canavarlara dönüþtüler. Birçoðu ölümcül hastalýða yakalanarak öldüler ve tüm cezalandýrýlmýþ kýtaya yayýlan ürpertici zombilere dönüþtüler.Oluþan kaos eski imparatorluðun daðýlmasýna yol açtý ve kýtanýn uç kesimlerinde o günden bugüne düþman 3 küçük imparatorluk kuruldu. Metin Taþlarýnýn düþtüðü kýtanýn ortasýnda ise en korkutucu yaratýklar yaþar oldu ancak hala daha küçük Metin Taþlarý gökyüzünden düþmeye devam ediyor.Ürkütücü bir gerçek var ki o da Metin Taþlarýnýn her geçen gün gücünün artýyor olmasý. Bu yeni güç Ejder Tanrýsýnýn kiþisel olarak kýtada orataya çýkmasýný ve Metin Taþlarýnýn kýtasýnda günden güne büyüyen hakimiyetini ortadan kaldýrmak için çalýþmaya baþlamasýný saðladý.Ejder Tanrýsýnýn güçlü bir müttefiði olun ve Metin Taþlarýnýn gücünü alt edin. Kýtanýn parçalanmasýný durdurun ve önderliðinizde yeniden bir araya gelmesini saðlayýn!Metin-2 - Doðuya Has Macera MMOG

Sayýsýz maceracý ve birbirinden cesur savaþçýnýn beklediði büyük bir kýta.

Katýlabileceðiniz üç düþman imparatorluk. Savaþ; toprak ve onur için, yürüyerek ya da at sýrtýnda! Bir þatonun lordu olun ve kendi surlarýnýzý loncanýzla birlikte inþa edin! Bir dövüþ sanatý öðrenin ve sayýsýz yýkýcý özel yeteneklere kavuþun! Bir zanaat öðrenin ve eþyalarýnýzý geliþtirin!Uzakdoðu dövüþ sanatlarýnýn Fantastik-Ýmparatorluðunda doðuya has Karakterler ve MimariUzak doðunun gerçekçi köylerinden geçerek Asyalý savaþçýlarýn atmosferinin aklýnýzý baþýnýzdan almasýna izin verin. Yakýn zamanda sadece kýlýç ve yayýnla savaþmayacaksýn, ayný zamanda Çanlarýn ve Yelpazelerin gücünü kullanmayýda öðreneceksin.Akýllý yaratýklar sana gruplar halinde saldýracaklarTek seferde birden çok canavara aðýr zararlar verebilirsiniz. Ancak dikkatli olun: Bir canavar yenildiðinde diðerleri peþinizi býrakmaz. Özellikle Metin Taþlarýnýn çevresinde dikkatli olmalýsýnýz!Güçlü bir lonca yaratýn ya da üyesi olun ve imparatorluðunuzun tüm kontrolünü ele geçirin.Bir loncanýn üyesi olarak Lonca Savaþlarýnýn sonuçlarý tüm üyeleri ve loncanýn kendisini etkileyecektir. Nadir sýðýnaklardan birine sahip olmak için savaþmalýsýn. Loncanýn gücü arttýkça sýðýnaðýndaki Oyuncu Olmayan Karakterleri kullanma ve onlarý daha faydalý olmalarý için eðitme þansýn artacak.Kýtanýn ortasýnda diðer imparatorluklar ile savaþýn.Birlikte yaptýðýnýz savaþlarda kýtanýn kontrolü için diðer imparatorluklardan gelen oyunculara karþý savaþacaksýnýz. Kazanan imparatorluk para ve toprak elde edecek. Daha yüksek bir askeri rütbenin yanýsýra Ün ve Onur kazanacaksýnýz ve diðer lonca üyelerine gelecekteki savaþlarda liderlik edeceksiniz.Deneyimli savaþçýlar savaþa atlarýyla katýlýr!Baþarýyla tamamladýðýnýz görevlerin ardýndan bir at kazanacaksýnýz. Ata binerken kýta üzerinde daha hýzlý hareket edecek ve savaþlarda avantaj elde edeceksiniz.Balýk tutmanýz için birçok nehir, göl ve deniz kenarý varBalýk tutma beceriniz arttýkça daha deðerli þeyler avlayacaksýnýz. Avladýðýnýz þeylerden kendinizi tedavi etmek ya da daha güçlü büyülere sahip olmak için iksirler yapabilirsiniz. Aldýðýnýz sonuçlar seviyenize, kullandýðýnýz av aracýna ve yeme göre deðiþebilir.Hüner artýrmak ve diðer görevler sizi eðlendirecek.Hünerleriniz arttýkça eþyalarýnýzý güçlendirmenin birçok yoluna sahip olacaksýnýz.Görevler size oyunun nasýl iþlediðini öðretecek ve sizi zorlu dövüþ testleriyle sýnayacak.Önemli NOT:

 • Ãœcretsiz bir oyun hesabý yaratýn ve Metin2 dünyasýna giriþ yapýn : Buraya týklayýnýz  Editörden : Býrakýn "silkroad, knight" gibi oyunlarý, bu bir harika...

  Her þeyden önce efekleri çok güzel bir oyun olup tamamen ücretsiz bir yapýt

  ve dahasý kimse sizi bir þey almaya zorlamýyor. Bence "Metin 2 harika...

  Dosya Boyutu: 506 Mb
 • Oyun (0) Yorum 0 Okunma Yazan: Adsense-tr

  Ekran Grnts

  Metin2

  Metin2

  iin (0) yorum bulunuyor.

  Henz yorum yaplmamtr.
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]