Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Her Telden Karýþýk Konu / Bunlarý Biliyormuydunuz? / Suya düþen ceptelefonu nasýl kurtarýlýr?

Suya düþen ceptelefonu nasýl kurtarýlýr?


Suya düþen ceptelefonu nasýl kurtarýlýr? konusu Bunlarý Biliyormuydunuz? kategorite tartlmaktadr.
 Suya düþen ceptelefonu nasýl kurtarýlýr?
Gnderen 2008-06-27 22:01 GMT  
Mesajlar: 37
Suya düþen ceptelefonu nasýl kurtarýlýr?
Suya düþen cep telefonlarý garanti kapsamýnda deðil. Bu nedenle cebinizi kurtarmak size düþüyor. Bunun da çok ilginç yollarý var. Ýþte cep telefonunu kurtarma yolu;

-Tatlý Suya Düþerse: Ýlk olarak cihazýn pilini çýkarýn... Kýsa devre yapmasýný önleyin... Daha sonra SIM kartý yuvadan çýkarýn. Cep telefonunuzu kaybetseniz dahi SIM kartlar çalýþmaya devam ediyor.-Pil ce SIM kartý çýkardýktan sonra cihazý kuru bir bezle hýzlý bir þekilde kurulayýn...

2-Elektirik Süpürgesi: Cihaz içindeki nem doðal bir þekilde buharlaþtýðý taktirde telefonun kurtulma ihtimali daha fazla... Bunu yapmanýn en iyi yolu ise bir elektrik süpürgesi ile içine, ortamdaki havanýn üflenmesi ya da çekiþ özelliði olan bir elektrik süpürgesi ile içerideki havanýn dýþarý çýkarýlmasý.

3-Pirinç Kavanozu: Kurulandýðý halde içinde hala nem olan cep telefonlarýný tamamen kurutmanýn en iyi yolu ise pirinç taneleri ile dolu bir kavanozun ortasýna koyup aðzýný kapatmak ve en az bir gün bekletmek. Pirinç taneleri ortamdaki nemi hýzla emebiliyor.

-Tuvalete Düþerse: Cihazlar ''tuvalete düþürülmediði sürece'' alkolle temizlenmemesi gerekiyor. Solvent içerikli olan alkol, cihaz içindeki plastik baðlantýlarý eritebiliyor. Bunun yerine hýrdavatçýlardan temin edebilen ''Denature'' alkol kullanýlabilir.

-Denize Düþerse: Telefonunu denize düþürenlerin, cihazý sudan çýkarýp bu sefer tatlý suya býrakmalarý daha sonra oradan da çýkarýp kurulamalarý gerekiyor. Çünkü tuzlu su barýndýrdýðý kristallerden dolayý cihazýn bazý parçalarýna zarar verebiliyor.

Yapýlmamasý Gerekenler: Kurutma iþlemi için asla saç kurutma makinesini kullanmayýn. Saç kurutma makinesi, 'soðuk üfleme' modunda dahi ortamdaki havadan daha sýcak bir havayý makinenin içerisine üflediði için entegre ve lehimlere zarar verebiliyor. Bunun sonucunda cihaza pil takýldýðý an telefon kýsa devre yapabiliyor.

-Bunun yanýnda cihazýnýzý doðrudan güneþ altýnda yada mikrodalga fýrýnda kurutmaya asla denemeyin.

Gizli Ýþaret: Üretici firmalar, cihazýn hem dýþýna hem de içine garanti etiketleri yerleþtirmeye baþladý. Su ile temas ettikleri zaman renk deðiþtiren bu etiketler sayesinde yetkili servis, telefonun içini açmadan dahi suya düþürüldüðünü anlayabiliyor. Birçok telefonun içinde de gizli iþaretler bulunuyor.
   
Gnderen 2008-06-28 21:14 GMT  
Mesajlar: 421
Suya düþen ceptelefonu nasýl kurtarýlýr?
Bu Olayý Bizzat Geçenlerde Yaþadým ;
Burdakiler ne kadar doðru da olsa ekranýn içine su kaçtýðýnda bunu bir ýsýya maruz býrakmadan doðal yollardan çýkarmanýz mümkün deðil.Telefonumun ekraný kapak deðil yani direk cam ve dokunmatik.Dokunmatik ekranlarda ekran altýnda deðiþik bir sývý var eðer su kaçarsa telefonunuza ve dokunmatikse o sývýya su gömülmeden çýkarmalýsýnýz.Her neyse telefonumun ekranýna bayaðý bir su döküldü ve renkler koyulaþtý su damlacýklarý göründü.2-3 gün birþey yapmadým kendiliðinden çýkar diye.3.gün pirinç kavanozuna koydum 1 gün bekledi hiçbir iþe yaramadý.Bu bir uydurmasyon pirinç su çeker ama o kadar suyu çekmez keþke denemeseydim...Daha sonra elektronik öðrencisi de olduðumdan kendi deneyimlerime dayanarak en son Saç Kurutma Makinasý(Fön Aleti) ne baþvurdum.Yaklaþýk bir dakika uzaktan 15 saniye kýsýk ayar 10-15 sn de yüksek ayarda uzaktan heryerine tuttum.Sabah kalktým hiç umudum yoktu amma o da ne bir de ne göreyim...Telefonumun sadece ortasýnda az bir su kalmýs çok sevinmiþtim Akþam tekrar fön tutmayý düþündüm ama baktým uykum var hemen yattým sabah kalktým ne de göriyimn su mu yok hemde kusursuz çalýþýyor size tavsiyem bu dur kurutma makinasý iþe yarýyor Paylaþýmýnýz iþçin teþekkürler Sayýn " Gamzeli "
   
Gnderen 2008-10-08 23:44 GMT  
Mesajlar: 3
Suya düþen ceptelefonu nasýl kurtarýlýr?
býlgýler ýcýn tesekkurler arkadasým
   
Anahtar kelimeler: Suya düþen ceptelefonu nasýl kurtarýlýr?,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]