Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Yazýlým ve Program Ýndir | Download | / Dünyanýn en iyi Ýngilizceden-Türkçeye çeviri P

Dünyanýn en iyi Ýngilizceden-Türkçeye çeviri P


Dünyanýn en iyi Ýngilizceden-Türkçeye çeviri P konusu Yazýlým ve Program Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 Dünyanýn en iyi Ýngilizceden-Türkçeye çeviri P
Gnderen 2009-12-14 12:54 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Dünyanýn en iyi Ýngilizceden-Türkçeye çeviri P


Ýngilizce dil içeriðini gerçek zamanda anlayan Yapay Zeka motoru
Çeviri yaptýkça kendini geliþtiren Yapay Zeka sözlüðü
Sonsuz seviyede iç içe cümleleri çözme tekniði
Otomatik çeviri üzerinde baþarýlamamýþ olan ses uyumuna Yapay Zekayla çözüm
Türkçe dil bilgisi kurallarýna uyum
Same versiyonlarýnda %80 ile %100 arasýnda çeviri kalitesi

Same Public'den çeviri örneði
Ýngilizce Türkçe'ye çevrilmiþ hali

Rich Edit Control Overview
(from Win32SDK Help)

A rich edit control is a window in which the user can enter and edit text. The text can be assigned character and paragraph formatting, and can include embedded OLE objects. Rich edit controls provide a programming interface for formatting text. However, an application must implement any user interface components necessary to make formatting operations available to the user.

Rich edit controls support almost all of the messages and notification messages used with multiline edit controls. Thus, applications that already use edit controls can be easily changed to use rich edit controls. Additional messages and notifications enable applications to access the functionality unique to rich edit controls. For information about edit controls, see Edit Controls.

An application can send messages to a rich edit control to perform such operations as formatting text, printing, and saving. An application can process notification messages to monitor events in a rich edit control. For example, an application can process notifications to filter keyboard and mouse input, to permit or deny changes to protected text, or to resize the control as needed to fit its content.

You create a rich edit control by using the CreateWindowEx function, specifying the "RichEdit" window class. Because the common control library registers this window class, you must call the InitCommonControls function to ensure that the library is loaded before the rich edit control is created.

Rich edit controls support most of the window styles used with edit controls as well as additional styles. You should specify the ES_MULTILINE window style if you want to allow more than one line of text in the control.Türkçe Çeviri
Zengin Düzenleme Denetim Genel Bakýþ'ý (Win32SDK Yardým'ýndan).

Bir zengin düzenleme denetimi, kullanýcýnýn, metni girebileceði ve düzenleyebileceði de bir penceredir. Metin, karakter ve paragraf biçimlendirmesini atanabilir , ve yerleþmiþ OLE nesnelerini içerebilir. Zengin düzenleme denetimleri, metni biçimlendirmek için bir programlama arabirimini saðlar. Fakat , bir baþvuru kullanýcýya kullanýlabilir iþlemleri biçimlendirmeyi yapmak için gerekli herhangi bir kullanýcý arabirim bileþenini uygulamalý.

Zengin düzenleme denetimleri, neredeyse çoklu-hat düzenleme denetimleri ile kullanýlmýþ iletiler ve bildirim iletilerinin tamamýný destekler. Böylece baþvurular, kolayca önceden kullanýlýþ düzenleme denetimleri zengin düzenleme denetimlerini kullanmayý deðiþtirilebilir. Ilave iletiler ve bildirimler, zengin düzenleme denetimlerine eþsiz iþlevselliðe eriþmek için baþvurularý etkinleþtirir. Düzenleme denetimleri hakkýnda bilgi için , Düzenle Denetim'lerini görünüz.

Bir baþvuru, baský,, ve kaydetmak metni biçimlendirmek olarak öyle iþlemleri icra etmek için bir zengin düzenleme denetimine iletilere gönderebilir. Bir baþvuru, bir zengin düzenleme denetiminde olaylarý izlemek için bildirim iletilerini iþleyebilir. Örnek için , bir baþvuru klavye ve fare giriþini süzmek için bildirimleri iþleyebilir , izin vermek yada reddetmek için içeriðini uydurmaya ihtiyaç duyduðu gibi korumalý metni, kontrol yeniden boyutlandýrmak için yada deðiþtirir.

Sen, pencere "richedit" sýnýfýný belirtmek, CreateWindowEx iþlevini kullanmak ile bir zengin düzenleme denetimini oluþturursun. Çünkü ortak kontrol kitaplýðý bu pencere sýnýfýný kaydedir , zengin düzenleme denetimi oluþturulmadan önce kitaplýðýn yüklendiðini garantiye almak için InitCommonControls iþlevine çaðýrmalýsýnýz.

Zengin düzenleme denetimleri, ilave stiller kadar iyi düzenleme denetimleri ile kullanýlmýþ pencere stillerinin en çoðunu destekler. Siz, ES ÇOKLU-HAT pencere stilini belirtmelisiniz eðer kontrolda metnin bir satýrýndan daha fazla müsaade etmeyi isteseniz.

Download Boyut: 4 MB
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
   
Gnderen 2010-01-07 03:23 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Dünyanýn en iyi Ýngilizceden-Türkçeye çeviri P
çok saolun
   
Gnderen 2012-04-25 14:57 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Dünyanýn en iyi Ýngilizceden-Türkçeye çeviri P
saðol
   
Gnderen 2012-04-25 15:57 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Dünyanýn en iyi Ýngilizceden-Türkçeye çeviri P
eline saðlýk
   
Anahtar kelimeler: Dünyanýn en iyi Ýngilizceden-Türkçeye çeviri P,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]