Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Bilgisayar ve Elektronik / Resimli Program Anlatým / Site yasaklama programý indir

Site yasaklama programý indir


Site yasaklama programý indir konusu Resimli Program Anlatým kategorite tartlmaktadr.
 Site yasaklama programý indir
Gnderen 2009-12-26 01:20 GMT  
Mesajlar: 4670
Site yasaklama programý indir
NELER YAPABILIRIZ


anti-porn programý ile porno içerikli sitelere girilmesini engelleyebilirsiniz
online veya bilgisayardaki oyunlarý oynamayý engelleyebilirsiniz
icq, msn, skype gibi chat programlarýnýn kullanýlmasýný engelleyebilirsiniz
önceden girilmiþ websitelerinin kayýtlarýný görebilirsiniz
Izin verdiðiniz saatler dýþýnda internete girmeyi engelleyebilirsiniz
belli zaman aralýklarýnda monitörü kapattýrabilirsiniz
Þimdi programýn anlatým kýsmýna geçelim...
Ayarlar bölümünü açmak için ctrl+alt+b tuþ bileþimine basýlýrPassword bölümüne kurulum sýrasýnda yazýlan þifre yazýlýr. Ok týklandýðýnda
alttaki pencere açýlýr.( Parent Use )Ebeveyn moduna týklandýðýnda þifre sorulur yazýlýp ok týklandýðýnda Anti-Porn pasif hale gelir ve koruma kalkar.
( Child Use ) Çocuk koruma moduna týklandýðýnda þifre sorulmadan Anti-Porn aktif hale gelir ve koruma baþlar.
( Settings ) Ayarlara týkladýðýmýzda Aþaðýdaki ayarlar penceresi açýlýr. Bu pencere ile bize gerekli olan ayarlamalarý yaparýz.

Anti-porn un engelleyemediði bizim engellemek istediðimiz site adreslerini yazacaðýmýz bölüm;
Add tuþu ile site adý eklenir
Edit tuþu ile bu bölümde mevcut olan site adresleri deðiþtirilir
Delete tuþu ile bu bölümdeki herhangi bir site adý seçilerek silinebilir.Alttaki bölümün ne iþe yaradýðýný bilmiyorumAlttaki pencerede Chat ayarlarý mevcut, hangi chat programýný serbest býrakmak istiyorsanýz onun onayýný kaldýrýn. Onaylý olan Chat programlarýnýn çalýþmasýný Anti-Porn engeller.Oyun kontrol bölümü; online olarak oyun oynama engelidir. Onaysýzlarla oynanabilir, onaylý olanlarla online oyun oynanamaz.Bilgisayarda mevcut olan oyunlarý kontrol bölümü;Alttaki ayarlar ile Anti-Porn un ekran görüntülerini kayýt ayarlarýný deðiþtirebiliriz.
Capture interval(minutes) dakika olarak ekran fotoðrafý çekim aralýðý
Keep screen long for days gün olarak ekran görüntülerinin saklanma süresi
Enable screen log Ekran görüntüsü almayý aktif hale veya pasif hale getirme
No screen log saved when anti-porn is deacdivated Ekran görüntülerini saklamayý pasif hale veya aktif hale getirme
Keep website logs days Bilgisayar girilen web sitelerini gün olarak saklama süresi aktif veya pasif hale getirilebilinir.

Bu bölüm internet zaman kontrol bölümü;
Enable time control onaysýz olduðunda zaman kontrolü çalýþmaz, onaylý olduðunda çalýþýr.
Zaman kontrolünü çalýþtýrdýðýmýzda gün ve saat karþýlýklarýný aktif veya pasif hale getirebiliriz. Çocuðumuzun internete giriþ saatlerini kontrol altýna alabiliriz.

Bu bölüm ile bilgisayarýn çalýþma ve dinlenme sürelerini ayarlayabiliriz.
Enable eye protection onayýný koyduðumuzda bu bölüm aktif hale gelir.
Working time(minutes) dakika olarak bilgisayarýn açýk kalma süresi ayarýdýr,
Rest time(minutes) dakika olarak bilgisayarýn dinlenme süresi ayarýdýr.Programýn þifresinin deðiþtirildiði bölümdür;
Old password Mevcut þifreniz yazýlýr,
New password Yeni þifreniz yazýlýr,
Verify new password Yeni þifreniz tekrar yazýlýr. Hemen alttaki Ok tuþuna týklandýðýnda þifreniz deðiþmiþ olur.
DÝKKAT: ÞÝFRENÝZÝ KESÝNLÝKLE UNUTMAYINIZ. BÝR DAHA ANTÝ-PORN PROGR***** HERHANGÝ BÝR MÜDAHALE YAPAMAZSINIZ.Alttaki bölüm Sað alttaki Anti-Porn simgesinin görev çubuðunda görünüp gizlenmesi ayarýnýn yapýldýðý bölümdür.
Don&񗝉t show splash when Anti-Porn started Anti-Porn çocuk modunda iken simgenin görünmesi veya gizlenmesi ayarýdýr, onay koyduðunuzda gizlenir, onayý kaldýrdýðýnýzda görünür.
Don&񗝉t show trayicon located at bottom right of the screen Anti-Pornmodunda iken simgenin görünmesi veya gizlenmesi ayarýdýr, onay koyduðunuzda gizlenir, onayý kaldýrdýðýnýzda görünür.
Hotkey: Anti-Porn ayrlarýný yapabilmek için kýsa yol tuþ bileþimidir. Deðiþiklik yapabilirsiniz.Ana ayar penceresinden Screen Log tuþuna týklandýðýnda açýlan penceredir.Bu pencereden bilgisayarýn bizim ayarladýðýmýz süre aralýklarýnda kaydettiði ekran görüntülerini günlü ve saatli olarak kontrol edebiliriz.Ana ayar penceresinden URL Log tuþuna týklandýðýnda açýlan penceredir.
Hangi internet adreslerinin gezildiðini bu bölümden kontrol edebiliriz.Ana ayar penceresinden Register tuþuna týklandýðýnda açýlan penceredir.
Crack lanmýþ programda herhangi bir þey yapmaya gerek yoktur.
Programýnýz lisanslý ise register kodunun girildiði kayýt bölümüdür.Ana ayar penceresinden Update tuþuna týklandýðýnda açýlan penceredir.
Güncelleme için kullanýlýr.Ana ayar penceresinden HELP tuþuna týklandýðýnda açýlan penceredir.
Ýngilizce niz kuvvetli ise yardým alabilirsiniz.

Güle güle kullanýn.

Programý 30 gün deneme sürüm olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra kullanmak isterseniz 39.95 USD ödeyerek satýn almalýsýnýz.

indir :Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
   
Anahtar kelimeler: Site yasaklama programý indir,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]