Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Yazýlým ve Program Ýndir | Download | / MapInfo Professional Version 9.5

MapInfo Professional Version 9.5


MapInfo Professional Version 9.5 konusu Yazýlým ve Program Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 MapInfo Professional Version 9.5
Gnderen 2010-02-01 21:16 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
MapInfo Professional Version 9.5


MapInfo Professional yazýlýmýný genel olarak kullanabileceðiniz alanlar:

-Yüksek kaliteli haritalar ve/veya harita sunumlarý ile karar destek sistemlerinde
- Kompleks data ve coðrafi analiz ile normalde göremeyeceklerinizi görmek için
- Müþteri ve satýþ noktasý demografik analizlerinde
- Lojistik ve acil destek servislerinde

Kabiliyetler

Raster altlýklarýn projeksiyonunu interaktif olarak deðiþtirme (On-the-fly Raster re-projection) ve döndürme (rotation).
Analizlerinizi paylaþmanýz için Google Earth Linki; bir harita görüntüsünü veya vektör ve nitelik verisini Google Earth e export

Baþta Envinsa olmak üzere Online Web Servislerine doðrudan eriþim

HTTP, XML ve FTP eriþimi için MapBasic desteði. Örneðin: Yahoo Trafic gibi canlý trafik yayýnlarýna (RSS sayesinde) ve SAP, Business Objects gibi kurumsal
uygulamalara XML arayüzü ile eriþim.

FTP sitelerinden dinamik veri indirme için iletiþim

Vertical Mapper ve MapInfo Grid
formatlarýný ortak kullanabilmek, 3D görüntüleme, grid renklerini ve aralýklarýný deðiþtirebilme, info alabilme.

Tematik bir analizi orijinal tablosu ile
birlikte saklama, böylece her workspace&񗝉te otomatik kullanma.

Çýktý üretiminde verinin ve çýktýnýn pixel hacminin sýnýrsýz hale getirilmesi
Herhangi bir pencerenin PDF olarak basýlabilmesi
WMS (Web Map Service) ve WFS (Web Feature Service) Desteði
Nesne yaratma ve düzenleme araçlarý
Yeni jeolojik alan tarama tipleri
Paketlenebilir çalýþma sayfasý (workspace) desteði
Ölçek ayarlý çýktý alma desteði
GML katmanlarýný import edebilme
Katmanlar halinde coðrafi nesnelerin çizilebilmesi, görüntülenmesi,renklendirilmesi, deðiþik projeksiyonlarda saklanma,
Farklý projeksiyonlardaki haritalarý ek bir iþleme gerek kalmaksýzýn üst üstüste açabilme,
Raster (GIF, TIF, JPG, BMP, ECW, MrDIS vb gibi) altlýklarý vektörel altlýklar ile coðrafi olarak görüntüleyebilme, kaðýt ortamýndaki haritalarý sayýsallaþtýrma desteði,
Katmanlarýn ve ilgili nesnelere ait etiketlerin istenilen ölçek aralýklarýnda baðýmsýz olarak gösterilebilmesi,
Ýçsel sembol editörü, ayrýca TrueType Fontlarý sembol olarak kullanabilme,
OLE 2.0 ve ODBC standartlarýna uygunluk, VB, Delphi C++ gibi programlama dillerinde OLE sayesinde entegre uygulamalar geliþtirebilme yeteneði,
dBASE, MS-Access'den native olarak dosya okuma ve yazma, Excel'den direkt veri okuma,
DWG, DXF, DGN, E00, SHP vektör formatlarýndan hiç bir veri kaybý olmaksýzýn veri okuma ve veri yazma,
Çalýþýlan bir proje ekranýný, deðiþik ölçekli pencerelerde açabilme ve seçilen objeleri ve yapýlan deðiþiklikleri anýnda diðer pencerelere yansýtabilme,
Crystal Reports raporlama sistemi ile, wizardlar aracýlýðý ile coðrafi objelerin nitelik bilgileri üzerinde benzersiz niteliklerderapor üretebilme,
Coðrafi kriterlerin de verilebildiði (contains, intersects, within...) tam SQL desteði.
Built-in GPS baðlanabilme özelliði
Menü'leri tamamen kendi isteðinize göre düzenleyebilme,yazýlmýþ ek uygulamalarý menülere ekleyebilme.
MapInfo kullanmak için Ýngilizce bilmek de gerekmiyor! MapInfo Version 5.0'dan itibaren tüm sürümler artýk tamamen Türkçe.

Özet

Analizciler ve GIS uzmanlarýnýn lider çözümü MapInfo Professional 8.5 versiyonu ile verilerinizin haritalandýrýlmasý ve etkin bir þekilde analizi mümkün olmaktadýr. Geniþ yetenekleri sayesinde hýzlý bir þekilde derinlemesine incelemeler yapýp, daha iyi kararlar üretebilirsiniz.

MapInfo ile Yapabilecekleriniz

Veri üretim ve sorgulama
Suç analizi
Tüketim analizi
Rota ve trafik planlama
Ýþyerleri, büyük merkezler veya servisler için lokasyon seçimi
Bilginizi lokasyon tanýmlý hale getirme ve karar verme mekanizmasý kurma
Data Access, WMS & GML & MS SQL & Oracle (OCI)

MapInfo Professional 8.5 ile gelen WMS (OGS Web Map Service) desteði ile artýk datalarýnýza network, internet veya WMS uyumlu bir bilgisayar ile çok rahat eriþebilirsiniz.

GML (Graphic Markup Language) desteði ile artýk MapInfo Professional&񗝉a GML katmanlarýnýzý import edebilirsiniz.

Oracle (OCI) için Primary Key
Auto-increment özelliði,

Yeni bir tablo oluþtururken veya uzak bir VTYS üzerine kopya alýrken, Unique Key&񗝉i Primary Key ile deðiþtirme

MS SQL Server 2005 desteði

Ýþletim Sistemi Desteði

Windows XP için Logo sertifikasyonu

Windows 2000 desteði

Microsoft Windows XP 64 bit Ýþletim Sistemi için validation

Windows 2003 Terminal Services desteði

Windows 2003 Citrix Sunucusu desteði

Microsoft Installer teknolojisi ile uzaktan sessiz kurulum

indir :

Part 1 :Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Part 2 :Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
   
Anahtar kelimeler: MapInfo Professional Version 9.5,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]