Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Yazýlým ve Program Ýndir | Download | / Telefon Dinleme Programý indir

Telefon Dinleme Programý indir


Telefon Dinleme Programý indir konusu Yazýlým ve Program Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 Telefon Dinleme Programý indir
Gnderen 2010-03-03 02:05 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Telefon Dinleme Programý indir


Telefon Dinleme Programý indirMspy, Android, iPhone, BlackBerry ve Symbian ile uyumlu bir cep telefonu takip yazýlýmýdýr. Size detaylý arama kayýtlarý, metin mesajý raporlarý, resimler ve videolar, internet geçmiþi, yer tespiti, adres defteri bilgileri ve daha fazlasýný sunar.

Bu yazýlýmla ayný zamanda hedef telefonun eriþimini istemediðiniz uygulamalarý ya da web sitelerini bloke etmek için de kullanabilirsiniz. Veriler yardýmýyla filtreleme yapabilir hatta klavye için bazý alarmlar oluþturabilirsiniz. mSpy, GPS konum takibi özelliðine sahip olduðu gibi uzaktan içerik silme ya da telefonu kilitleme iþlemlerini kumanda etmenizi saðlar.

Mspy yazýlýmý dünya genelinde popüler bir yazýlým olduðundan birçok sitede kendinden bahsettirdiðini görebilirsiniz bu durum da yazýlýmýn ne kadar güvenli olduðunun kanýtýdýr. Tabi ki bizler sizler için satýn alýp indirebileceðiniz güvenli baðlantýyý yazýmýzýn altýndaki butonla paylaþmýþ durumdayýz.

Sizler herhangi bir siteyi geziniyor olsanýz bile satýn almaya karar verdikten sonra sayfamýzýn altýndaki butonu kullanarak yazýlýmýn güncel resmi sitesinden satýn almanýzý tavsiye ederiz.

Çaðrý KayýtlarýmSpy gelen ve giden aramalarýn kronolojik kayýtlarýný tutar ve sizin bunlarý almanýzý saðlar.

Aramanýn zamaný
Arama süresi
Yapýlan aramalarýn sayýsý
Cihaz numarasý
Tüm kayýtlar kablosuz baðlantýyla sizin Kontrol Panelinize gerçek zamanlý olarak gönderilir.

Gelen Aramalar KýsýtlamalarýmSpy sizin seçilen telefon üzerinde önceden ayarlanmýþ numaralardan gelen aramalarý engellemenizi saðlar.

Sýnýrsýz sayýda telefon numarasýný engelleyebilirsiniz.
Engellemeleri Kontrol Panelinizden yönetin.

SMS ve MMS TakibimSpy mobil takip yazýlýmý sayesinde hedeflediðiniz cep telefonunda atýlan tüm kýsa mesajlar veya MMS ve ayný zamanda alýnan tüm kýsa mesajlar ve MMS’ leri takip edebilirsiniz. Hatta bu mesajlar atýldýðý veya geldiði anda mSpy tarafýndan kayýt altýna alýndýðý için, telefon üzerinden silinse bile onlara ulaþabilirsiniz.

SMS metnini
SMS’in geliyor mu gidiyor mu olduðunu
SMS’in Göndereni/Alýcýsý
SMS’in zamaný ve tarihi
Kontrol Panelinizden tüm SMS konuþmalarýný gösterme ve yönetme þansý.

E-Mail TakibimSpy mobil takip yazýlýmý ile istediðiniz telefondan e-posta yoluyla kimlerle görüþüldüðünü takip edebilirsiniz. Çocuklarýnýzý çeþitli tehditlerden uzak tutabilmek için veya çalýþanlarýnýzýn yetkileri dýþýnda e-postalarýný kontrol edebilmek ve benzeri alanlarda sayýsýz faydalar saðlayacak olan bu özellik sayesinde, gerçekleri yakýndan takip edebileceksiniz.

GPS Ãœzerinden Konum BelirlememSpy Yüklenmiþ olan mobil cihazýn GPS üzerinden hangi konumda olduðu harita üzerinde belirlenebilmektedir. Bu müthiþ özellik sayesinde çocuklarýnýzýn gerçekten söylediði yerde olup olmadýðý veya çalýþanlarýnýzýn nerede olduðunu rahatlýkla belirleyebilirsiniz.

Ýnternet Kullanýmý TakibimSpy yüklenmiþ olan cihaz üzerindeki tarayýcýlardan girilen tüm sitelerin baðlantýlarý kayýt altýna alýnýr. Bu sayede izlemek istediðiniz kiþinin, internet üzerinde nerelere girdiðini istediðiniz zaman öðrenebilirsiniz.

Adres Defteri ve Takvim Planlamasý TakibimSpy sayesinde hedef mobil cihazýn adres defterine eriþebilir ve girilmiþ tüm kayýtlarý öðrenebilirsiniz. Ayný þekilde telefonun takvim defterine ulaþabilir ve planlanmýþ tüm tarihlerle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Anlýk Mesajlaþma Programlarýnýn TakibiSkype, WhatsApp gibi anlýk mesajlaþma yapýlabilen tüm programlarý mSpy sayesinde takip edebilirsiniz. Bu programlarla yapýlan tüm anlýk mesajlaþmalarý kayýt altýna alan mSpy sayesinde, hiçbir görüþmeyi kaçýrmayacaksýnýz.

Uygulama Takibi ve KontrolümSpy yüklenmiþ olan cihaz üzerinde çalýþan tüm uygulamalarý ve programlarý takip edebilir, zararlý gördüklerinizin çalýþmasýný engelleyebilirsiniz.

Multimedya Dosyalarý TakibiMspy yüklenmiþ olan cihaz ile çekilen tüm fotoðraflar ve videolarý görebilirsiniz. Hedef cihaz ile çekilen tüm fotoðraf ve videolar mSpy hesabýnýzda kayýt altýna alýnmaktadýr.

Telefon Fonksiyonlarýnýn Uzaktan KontrolümSpy yüklenmiþ olan cihazlarýn tüm fonksiyonlarýný uzaktan kontrol edebilirsiniz. Bu sayede cihazýn çalýnmasý veya kaybolmasý gibi durumlarda cihazý kilitleyebilir veya eriþilmesini istemediðiniz tüm bilgileri uzaktan silebilirsiniz.

Analiz RaporlamamSpy yazýlýmýnýn bu özelliði, birçok cihazýn izlenmesi gerektiði veya iþ yoðunluðundan kaynaklý olarak gerekli takibi tam yapamadýðýnýz durumlar için kullanýcýlara sunulmaktadýr. Hedeflenmiþ olan cihazýn tüm etkinlikleri ile ilgili ayrýntýlý raporlarý kullanýcýlarýmýza sunan bu özellik sayesinde, en yoðun olduðunuz zaman dilimlerinde bile gerekli takibi ayrýntýlý olarak yapabileceksiniz.

Casus Telefon Dinleme Programýnýn Kurulumu Nasýldýr.Casus telefon dinleme programý diðer adýyla telefon dinleme programýnýn kurulumu ve kullanýmý hakkýnda geniþ makale dosyasýný indirdiðiniz dosyanýn içerisinde görebilirsiniz. Extra olarak içerisinde telefon dinleme programýnýn kurulumunu ve kullanýmýný anlatan video'da mevcuttur.

Telefon Dinleme Programýný Nasýl indirebilirim.Casus telefon dinleme programý tamamýyla herhangi bir kýsýtlama olmadan tek seferlik ömür boyu lisansýyla beraber tüm üyelerimize ücretsizdir.

Telefon dinleme programýný aþaðýdaki linkten indirebilirsiniz. Herhangi bir sorunda sitemizin iletiþim kýsmýný kullanarak bizlere 7x24 ulaþabilirsiniz.

Telefon Dinleme Programý indirINDIR:Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
   
Gnderen 2012-12-02 14:42 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Telefon Dinleme Programý indir
teþekkürler
   
Gnderen 2012-12-15 15:37 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Telefon Dinleme Programý indir
iþte paylaþým budur gerçekten telefon dinleme programýný þuan itibariyle indirdim. Sorunsuz çalýþýyor emeklerinizden ötürü çok teþekkür ederim.
   
Anahtar kelimeler: Telefon Dinleme Programý indir,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]