Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Her Telden Karýþýk Konu / Ýlginç Olaylar,Konular veya Görüntüler / deðiþik olaylar

deðiþik olaylar


deðiþik olaylar konusu Ýlginç Olaylar,Konular veya Görüntüler kategorite tartlmaktadr.
 deðiþik olaylar
Gnderen 2008-10-28 08:54 GMT  
Mesajlar: 56
deðiþik olaylar
18 Þubat 1979 yýlýnda sahra çölüne kar yaðmýþtý.
ABD&񗝉de, yaþlarý 20 ile 29 arasýnda olan zenci erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözaltýnda tutulmaktadýr.
Açýk bir gecede, çýplak gözle iki bin ayrý yýldýzý görmek mümkündür.
Albert Einstein dokuz yaþýna kadar düzgün konuþamamýþtý.
Amerika&񗝉da her saat 40 kiþi kanserden hayatini kaybediyor.
Amerika&񗝉da satýþa sunulan ilk cd, Bruce springsteen`in "Born in Theusa" albümüdür.
Amerikan havayollarý, uçuþlarda yolculara sunduðu kahvaltýlarda her tepsiden bir zeytini kaldýrarak 1987 yýlýnda 40 bin dolar kar etmiþtir.
Aslanlar bir günde 50 kez seviþebilirler.
Atlarýn insanlardan 18 tane fazla kemiði vardýr.
Avustralya&񗝉daki tuvaletlerin sifon sularý saat yönünde akar.
Ayý inlerinin giriþleri her zaman kuzeye bakar.
Baþkan John F. Kenndy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi.
Baykuþ mavi rengi görebilen tek kustur
&񗶕Beethoven beste yapmadan önce kafasýný soðuk suya sokardý.
Bir Big Mac hamburgerin ekmeðinde ortalama 178 adet susam bulunuyor.
Bir cam kýrýldýðýnda, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hýzla etrafa saçýlýr.
Bir devekuþunun gözü beyninden büyüktür.
Bir Erkek Hayatýnýn Ortalama 3350 Saatini Týraþ Olmak Ýçin Harcar.
Bir hamamböceði kafasý koptuktan sonra açlýktan ölmeden dokuz gün yaþayabiliyor.
Bir insan yaþamý boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgýlar.
Bir karýnca kendi aðýrlýðýnýn elli kati aðýrlýðý kaldýrabilir.
Bir karýncanýn koku alma yeteneði en az bir kopeðinki kadar geliþmiþtir.
Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla þeker vardýr.
Bir kromozom bir genden daha büyüktür.
Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer.
Bir timsahýn gözlerinin arasýndaki mesafe, ayaklarýnýn büyüklüðüne eþittir.
Birinin yüzünü hatýrlamak için beynin sað tarafý kullanýlýr.
Buckingham sarayýnda 602 oda bulunuyor.
Bugüne kadar bilinen en aðýr böbrek taþý 1.36 kg
Bugüne kadar kaydedilmiþ en büyük dalga, 1971 yýlýnda Japonya&񗝉nýn Ýshigaki Adasý&񗝉nda 85 metre yüksekliðine ulaþmýþtýr.
Bugüne kadar ölçülmüþ en büyük buz daðý, 200 mil uzunluðunda ve 60 mil geniþliðindedir ve Belçika&񗝉dan daha büyük bir yüzölçümüne sahiptir.
Bukalemunlarýn dilleri, vücutlarýndan iki kat daha uzundur.
Central park`ta yüzmek yasalara aykýrýdýr.
Çocuklar baharda daha fazla buyuyor.
Dalmaçyalýlar gut olmayan tek köpek cinsidir.
Deðerli taþlarýn çoðu birkaç elementten oluþur, sadece pýrlanta tamamen karbondan oluþur.
Döllenmeden sonra çocuðun boyu 5 milyon kat buyur...
Dünyada her dakika iki tane düþük þiddette deprem olmaktadýr.
Dünyada insan baþýna düþen karýnca sayýsý bir milyondur.
Dünyadaki hayvanlarýn yüzde sekseni altý ayaklýdýr.
Dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece elli isim yer almýþtý.1878 yýlýnýn þubat ayýnda &񗶕 Connecticut New Haven&񗝉da yayýmlanmýþtý.
Dünyanýn bir numaralý domuz üreticisi ve tüketicisi cinliler.
Dünyanýn en büyük þeker ihracatçýsý Küba&񗝉dýr.
Dünyanýn en hýzlý büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor=.
Eðer Barbie gerçekten yaþasaydý vücut ölçüleri 97&񗝃72 82 cm olacaktý.
Eiffel Kulesi&񗝉nin tepesine çýkana kadar 1792 basamak vardýr.
Elektrikli sandalye bir diþçi tarafýndan icat edilmiþtir.
En fazla asfaltlý yola sahip ülke Fransa&񗝉dýr.
En yakin olduklarý noktada, Rusya ve Amerikanýn birbirlerine uzaklýklarý dört km `den daha azdýr.
Erkekler kadýnlara göre on kat daha fazla renk koru oluyorlar.
Eskimo dilinde kar yaðýþlarýnýn farklarýný tarif etmek için kullanýlan yirmiden fazla sözcük vardýr.
Fareler kusamaz.
Filler zýplayamayan tek memelidir.
Gecen 3500 yýlýn, sadece 230 yýlý barýþ içinde yaþanmýþtýr.
Global ýsýnma yüzünden yükselen deniz seviyesi 2050 yýlýnda Shangai ve deniz kýyýsýndaki diðer cin þehirlerinde büyük sellere neden olacak. Bu sellerde 76 milyon kiþi evsiz kalacak.
Gözleri açýk tutarak hapþýrmak imkânsýzdýr.
Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez. Ama burnumuz ve kulaklarýmýzýn büyümesi asla sona ermez
   
Gnderen 2009-02-02 23:48 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
deðiþik olaylar
ouw etkýlendm
   
Etiketler: deiik olaylar
Anahtar kelimeler: deðiþik olaylar,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]