Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Her Telden Karýþýk Konu / Bunlarý Biliyormuydunuz? / pos cihazý nasýl kullanýýlýr?

pos cihazý nasýl kullanýýlýr?


pos cihazý nasýl kullanýýlýr? konusu Bunlarý Biliyormuydunuz? kategorite tartlmaktadr.
 pos cihazý nasýl kullanýýlýr?
Gnderen 2010-06-03 10:18 GMT  
Mesajlar: 12617
pos cihazý nasýl kullanýýlýr?
POS MAKÝNESÝ NASIL KULLANILIR

1. Pos Makinesi Tanýmý:

Kredi kartý veya banka kartý üzerindeki manyetik bant veya benzeri teknolojik araçlarda yer alan kart ve kimlik belgelerini esas alarak, her türlü mal ve hizmet alýmýnda, alacak veya nakit ödeme belgesi hazýrlanmasýnda kullanýlan elektronik cihaza POS makinesi denir.


2. Pos sistemi:POS, Point of Sale'in (Satýþ Noktasý) Ýngilizce kýsaltmasýdýr. Kredi kartlarýyla, bu POS makineleri üzerinden iþlem yapýlýr. POS cihazlarý bir telefon hattýna baðlanýr, telefon hattý üzerinden kredi kartý bilgileri, kredi kartlarý bilgi merkezine ulaþýr, kredi kartýnýn limitlerine bakýlýr ve otomatik onay ya da onaysýzlýk verilerek alýþveriþ iþlemleri gerçekleþtir.

Pos makinesi tarafýndan üretilen harcama belgesinin müþteri nüshasý üzerinde ve yazýþmalarda kart numarasýnýn açýkça yer almasý engellenir. Chip&PIN uygulamasý ile kredi kartý kopyalama ve kayýp-çalýntý riskini azaltan yöntemle, Türkiye&񗝉de kart sahteciliði ve dolandýrýcýlýðýnýn önüne geçilmesi hedeflenmekte olup, müþteriler alýþveriþleri sýrasýnda þifrelerini POS cihazýna tuþlayarak alýþveriþ
yapacaklardýr.

Yeni sistemdeki ilk þifre, kredi kartýný mevcut þifresiyle ayný olacaktýr. Þifresini bilmeyenler ilgili bankanýn çaðrý merkezini arayarak bu konuda bilgi edinebileceklerdir. Alýþveriþ yapýlan POS cihazlarýndan ya da þifre giriþ cihazlarýndan þifre deðiþtirmek mümkün deðildir.
Çipli kredi kartýna ait olan þifre, sadece kredi kartýyla yapýlacak alýþveriþlerde ödemeyi onaylamak için kullanýlacak olup internet veya telefon bankacýlýðý iþlemlerinde geçerli olmayacaktýr.Eðer ödeme sýrasýnda þifre hatýrlanmazsa, çipli kart yine POS üzerinde bulunan çip okuyucuya takýlacak ve maðaza yetkilisinin basacaðý ilgili tuþ ile iþlemi þifresiz olarak gerçekleþebilecek ve bu uygulamanýn yürürlükten kaldýrýlmasýný takiben çipli kredi kartý ile yapýlacak tüm alýþveriþlerde þifre girilmesi gerekecektir. Þifrenin üç kez hatalý girilmesi durumunda þifre bloke olacaktýr. Her banka ayrý bir pos makinesi kullanmasý yüzünden iþyerlerinde 7-8 tane pos makinesi görülmekte olup, bankalarýn ortak hareket etmeye baþlamasýyla bu sayý azalacaktýr.


3. Serbest Meslek Faaliyetlerinde Pos Makinesi Kullanýmý: Yeni uygulama ile serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diþ hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafýndan aþaðýdaki þekilde pos belgesi kullanýlacaktýr. Pos makinesinde uygulamada belirlenen esaslar þöyledir; 1/6/2008 tarihinden itibaren iþyerlerinde bu Tebliðde belirtilen özelliklere sahip POS&񗝉larý bulunduracaklardýr. Gerekli þartlarý taþýmayan POS&񗝉lar 1/6/2008 tarihinden itibaren kullanamayacaklarýndan, bu cihazlar sahipleri (bankalar, katýlým bankalarý vb.) tarafýndan ya toplanacak ya da bu Tebliðde yer alan esas ve usullere uygun hale getirilecektir.
- Serbest meslek sahibi tahsilatlarda müþterilerine POSlardan çýkan belgeleri talelp edilmese dahi vereceklerdir.
- Müþteriye verilen verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarýnda asýl belge gibi iþlem görecektir.
- Mükellefler her günün sonunda kapanýþ raporu almak ve bu raporlarý gerektiðinde Bakanlýðýmýz görevlilerine ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadýrlar.
- Mükelleflerin iþyerlerinde bu Tebliðde öngörülen POS'larý kullanýyor olmalarý serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyetlerini kaldýrmamaktadýr. Bedeli (nakit, çek, havale vb. olarak) kredi kartý kullanýlmaksýzýn ödenen hizmetler için Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekmektedir.
- Müþteriden % 20 stopaj kesintisi yapýlacaktýr.
- Hizmet bedeli üzerinden ayrýca % 8 KDV alýnacaktýr. (Bu oran saðlýk hizmetleri içindir.)
3.1. Pos Makinesi Cihazlarýnýn ve Belgelerin Özellikleri: Anýlan hekimlerce kullanýlacak POS cihazlarý ve bunlar tarafýndan üretilen belgelerin, aþaðýda sayýlan özellikleri taþýmasý gerekmektedir.
- Belge üzerinde; mükellef bilgileri, tarih, saat, sýra no, hizmetin cinsi, vergi dahil tutarý vb. bilgiler ve "Bu belge V.U.K. uyarýnca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir." ibaresi yer alacaktýr.
- POS&񗝉lardan her günün sonunda günlük kapanýþ raporu (Z raporu) alýnabilecektir.
- POS&񗝉lar, yukarýda sayýlan özellikleri haiz olup olmadýðýnýn tespitine yönelik olarak Bakanlýðýmýzca herhangi bir onay iþlemine tabi tutulmayacaktýr.
4. Pos Makinesi Kullanýmý: Pos makinesi iþyeri açýldýðýnda açma düðmesine basýlarak açýlýr. Ýþyeri kapatýlýrken kapama düðmesine basýlarak kapanýr.

4.1. Satýþ iþlemi (Direkt Satýþ): Müþterinin kartýndan belirtilen tutarýn çekilerek iþletmenin hesabýna yatýrýlmasýný saðlar.

4.2. Peþin Fiyatýna Taksitli Satýþ: Satýþ iþleminde taksit sayýsý da belirtilebilir. Bu durumda, tutar belirtilen takside bölünerek her taksit zamaný geldiðinde iþletmenin hesabýna yatýrýlýr. Bu þekilde yapýlan iþlemlere peþin fiyatýna taksitli satýþ denmektedir.
Satýþ iþleminin peþin fiyatýna taksitli olmasý durumunda, herhangi bir vade farký hesaplanmaz. Belirtilen tutar belirtilen takside bölünür, her taksit vadesi geldiðinde müþterinin kart hesabýna borç kaydedilir ve iþletmenin hesabýna yatýrýlýr. Taksitli satýþlarýna vade farký eklemek isteyen iþyerleri, önce bu vade farkýný hesaplamalý, sonra da asýl tutara eklemelidir. Satýþ iþlemi gün sonunda finansal deðer kazandýðý için, gün sonuna kadar iptal edilebilir. Gün sonuna kadar iptal edilmeyen satýþ iþlemleri finansal anlam kazanýr ve sadece iade edilebilir. Ýptal edilen satýþ iþlemleri finansal bir deðer kazanmazlar ve müþteri ekstresinde hiçbir þekilde görünmez. Ýptal iþleminin ardýndan müþterinin kredi kartýnýn limiti de en geç gün sonunda olmak üzere iþlem tutarý oranýnda arttýrýlýr. Satýþ iptal iþlemi onaylanýrsa müþteri ekstresinde satýþ iþlemine dair hiçbir kayýt göremez. Dolayýsýyla bir satýþýn iptal edilmesinde en tercih edilen yöntem budur.

4.3. Provizyon: Provizyon iþlemi bir kredi kartýnýn alýþveriþe uygun olduðunun kontrol edilmesi, uygunsa istenen tutardaki blokenin karta konulmasý amacýyla kullanýlýr. Bu iþlem kart hamilinin ekstresinde görünmez; ancak kartýn limitini azaltýr. Provizyon iþleminin kullaným amacý, karta belirli bir tutarda bloke konulmasý, asýl ürün teslimatýnýn gerçekleþmesi ardýndan da gerçek finansallaþtýrmanýn yapýlmasýdýr. Eðer finansallaþtýrma ürün teslimatýnýn ardýndan deðil hemen yapmak isteniyor veya satýlan ürün hemen müþteriye teslim edilebilen bir türde ise, bu iþlem yerine satýþ iþlemini kullanýlmalýdýr.

Provizyon, yapýlmasý gereken öncelikli iþlemdir. Provizyon almadan finansallaþtýrma yapýlamaz; yani müþterinizin kartýndan istenilen tutar çekilemez. Provizyon iþlemi 1 hafta içinde finansallaþtýrýlmazsa kendiliðinden otomatikman kalkar. Dilenirse müþterinin kartýna konulan blokeyi kaldýrmak amacýyla, bu süre bitimi beklenmeden de provizyon iptali gerçekleþtirebilir. Bunun yanýnda 1 hafta içinde finansallaþtýrýlmamýþ iþlemler daha sonra da finansallaþtýrýlabilirler, ancak bu durumda limit kaldýrýlmýþ olacaðýndan yetersiz limit gibi hatalar alýnmasý mümkün olacaktýr.

Finansallaþtýrma iþlemi, alýnan provizyonun finansal anlam kazanmasý, yani müþterinin kart hesabýndan çekilip iþyeri hesabýna yatýrýlmasý anlamýna gelir. Yapýlabilmesi için öncelikle mutlaka provizyon alýnmýþ olmasý gerekmektedir. Bu iþlem kart ekstresinde ve iþyerinin finansal kayýtlarýnda görünür. Yapýlan alýþveriþin finansal deðer kazanmasý için bu iþlemin mutlaka yapýlmasý gerekir. Finansallaþtýrma iþleminde gönderilen tutar (finansallaþtýrma tutarý), provizyon tutarýný geçemez ancak daha az olabilir.

Alýnan provizyonun finansallaþtýrýlmama nedeniyle otomatikman kalkmasý ardýndan da finansallaþtýrma yapýlabilir; ancak bu durumda kart limitindeki bloke kalkmýþ olacaðýndan yetersiz bakiye benzeri bir hata alýnma olasýlýðý artacaktýr. Provizyon iptal iþlemini, provizyon iþleminizle ayný gün içinde yapmanýz gerekmektedir. Bu iþlemin tek etkisi, karta konulan blokenin kaldýrýlmasýdýr. Provizyon iþlemi gibi bu iþlem de kart ekstresinde görünmez. Yapýlan bir finansallaþtýrmadan vazgeçilir ise iptal etme iþlemi yapýlýr. Bu iþlem finansallaþtýrmanýn kart ekstresine yansýmasýný da engeller. Ancak karta konulan blokeyi kaldýrmaz. Bunun için provizyon iptal iþlemi yapýlmalýdýr. Bu iþlem geçmiþte yapýlan satýþ veya finansallaþtýrmalarý tamamen iptal etmek veya sadece belirli bir tutarýný iade etmek için yapýlýr. Kart ekstresinde ayrý bir iþlem olarak görünür ve iptal edilen iþlemin ekstredeki kaydýný silmez. 4.4. Vade Farklý Taksitli Satýþ (VFT): Bankanýn, satýlan ürünün peþin tutarý üzerinden istenen vadede ( vade sayýsý 36 aya kadar çýkabilir ) kredi kartý sahiplerine önceden belirlenmiþ oranda faiz uygulayarak kredi verme iþlemidir.

Bu iþlem tipinde iþyeri herhangi bir faiz hesaplamasý yapmaz. Seçilmiþ vade gün sayýsýný ve ürün satýþ tutarýný sisteme girer. Banka satýþ tutarý ve vade gün sayýsý üzerinden belirlenmiþ olan tüketici kredisi faiz oranýndan kart sahibine kredi verir. Banka iþyeri satýþ
tutarýný bir ertesi gün (blokeli çalýþýyor ise, bloke günü bitiminde) alacak olarak iþyeri hesabýna aktarýr. Bu iþlem iþyeri için peþin satýþ, banka için kredili satýþ olarak tanýmlanabilir.
4.5. Satýþ Ýþlemi:
- Müþteri kartý, kart okuyucudan (pos makinesinden) geçirilir. (POS EMV uyumlu ve kart da EMV formatýnda ise kart, okuyucuya takýlmalýdýr.
- Baðlantýnýn kurulmasý beklenir.
- Baðlantý kurulduðunda satýþ tutarý girilir ve Giriþ (Enter) tuþuna basýlýr. Taksitlendirme varsa taksitlendirme iþlemi yapýlýr.
- Banka kartý ile satýþ yapýlýrken Müþteri Kart Þifresi sorulur. Þifre girilip Giriþ tuþuna basýlýr.
- Çýkan slip alýnýr. Müþteriye imzalattýrýlýr. Müþteri slip kopyasý için Giriþ tuþuna basýlýr. Slip kopyasý müþteriye verilir.

4.6. Ýade Ýþlemi:
- Ýade tuþuna basýlýr veya Menü&񗝉den Ýade seçeneði seçilir. Kullanýcý þifresi girilip Giriþ tuþuna basýlýr. Müþteri kartý kart okuyucudan geçirilir ya da kart okuyucuya takýlýr.
- Satýþ yapýlan tutardan fazla olmamak kaydý ile iade tutarý girilir ve Giriþ tuþuna basýlýr.
- Provizyon numarasý girilir. Provizyon numarasý slip üzerinde PROV, yazan satýrda yer almakta olup toplam 6 hanelidir.
- Satýþ tarihi girilir ve Giriþ tuþuna basýlýr.
4.7. Ýptal Ýþlemi:
- Ýptal tuþuna basýlýr veya menüden Ýptal seçeneði seçilir. Kullanýcý þifresi girilip Giriþ tuþuna basýlýr. Müþteri kartý kart okuyucudan geçirilir ya da kart okuyucuya takýlýr.
- Slip üzerinde yer alan iþlem sýra numarasý girilir ve Giriþ tuþuna basýlarak iþlem tamamlanýr. Ýþlem sýra numarasý REF nu. yazan satýrda / karakterinden sonraki 4 rakamdýr. Örneðin: Ref nu: 001/0007 ise 0007 girilmelidir.
4.8. Ön Provizyon Ýþlemi:
- Ön Provizyon tuþuna basýlýr veya menüden Ön Provizyon seçeneði seçilir.
- Müþteri kartý, kart okuyucudan geçirilir ya da kart okuyucuya takýlýr.
- Ön provizyon tutarý girilir ve Giriþ tuþuna basýlarak iþlem tamamlanýr.
4.9. Ýkinci Kopya:
- Ýþlem sýrasýnda oluþan bir hata nedeni ile slip üretilememesi durumunda, en son çýkan slipin tekrar basýlmasý için kullanýlýr.
- Ek kopya veya kopya tuþuna basýlýr.
- Son yapýlan baþarýlý ya da baþarýsýz iþlem ile ilgili slip yeniden yazdýrýlýr.
4.10. Gün Sonu Mutabakatý:
- Mutabakat için gün bitiminde gün sonu hesap özeti raporunun mutlaka alýnmasý gerekir. Gün sonu raporu alýnmayan iþlemler hesaba alacak kaydedilemez.
- Saat 23:45&񗝉e kadar alýnan gün sonu bedelleri ertesi gün hesaba alacak kaydedilir. Gün sonu raporu daha sonra alýnan iþlem tutarlarý ise bir sonraki gün hesaba geçer.
- Gün sonu hesap özeti raporunun genel net bölümünde yer alan tutar üzerinden banka komisyonu düþüldükten sonra kalan tutar iþletmenin mevduat hesabýna alacak kaydedilir.
- Blokeli çalýþmalarda önce þubedeki mevcut blokeli hesaba alacak kaydedilir. Bloke gün sayýsý tamamlandýktan sonra ilgili mevduat hesabýna otomatik virman yapýlýr.
- Gün sonu raporu bitiminde ekranda ve rapor üzerinde "Gün sonu Bitti" mesajý kontrol edilmelidir.
   
Etiketler: pos cihaz nasl kullanlr
Anahtar kelimeler: pos cihazý nasýl kullanýýlýr?,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]