Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Yazýlým ve Program Ýndir | Download | / Kablosuz Modem Þifre Kýrma Programý

Kablosuz Modem Þifre Kýrma Programý


Kablosuz Modem Þifre Kýrma Programý konusu Yazýlým ve Program Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 Kablosuz Modem Þifre Kýrma Programý
Gnderen 2010-09-01 00:41 GMT  
Mesajlar: 4670
Kablosuz Modem Þifre Kýrma Programý
Kablosuz Modem Þifre Kýrma Programý Resimli Anlatým ( Teknopaylasim.net Farkýyla )

Baþlýyoruz :

Wireless sifre kirma konusu en ayrintili sekilde asagida ozetle anlatilmistir.
WPA sifresi kirmak oldukca zor oldugu icin bu bolumde WEP sifre kirma yontemi anlatiliyor.

oncelikle konunun mantigi su sekilde

WEP in çözmesi gereken üç temel öðre vardý;

Kimlik Doðrulama (Authentication)
Gizlilik (Privacy)
Bilgi Deðiþtirme Kontrolu (Message Modification Control)
Bunun harici aslýnda çözülmesi gereken Cevap Kontrolü (Replay Control), Eriþim Kontrolü, Anahtar Daðýtýmý ve Korunmasý konularýna ise hiç WEP girmemiþtir. Bu sorunlarýn birçoðu bir sonraki WPA, RSN gibi standartlarda hep çözümlenmeye çalýþýlmýþtýr.

Kimlik Doðrulama
Ýlk adým kimlik doðrulamadýr, aða baðlanan kiþinin gerçekten aða baðlanma yetkisinin olup olmamasýnýn düzenlenmesi, ikinci adým ise aða baðlý kiþinin trafiðinin diðer kiþiler tarafýndan izlenilememesi.


WEP in kimlik doðrulamasý þu þekilde çalýþýyor;civardaki aglari tespit etmek icin

Windows altýnda en eski ve en güzel wardriving araçlarýndan biridir. Ek olarak isteyenler için MiniStumbler da Pocket PC ler de çalýþýyor. Aþaðýdaki mantýklarýn hepsi hemen hemen Ministumbler a da uygulanabilir.

Netstumbler ý civardaki AP leri bulmak için kullanacaðýz. Netstumbler bir aktif tarayýcýdýr yani civara probe requestleri gönderir, dolayýsýyla tespit edilebilir. Tabii ki civardaki þifresiz kablosuz aðlarýn yüzlerce olduðunu düþünürseniz bu tip bir þeyi birilerinin tespit edebilmesi milli piyangoyu kazanmanýz gibi bir þey olur. Ýkinci olarak bu kanunlara aykýrý veya suç içeren bir durum da deðildir.

Netstumbler çok basit bir program ve þu an ki sürümü (0.4.0) bir çok kartla sorunsuz þekilde çalýþýyor (RF modu istemediðinden ve paket dinleme yapmadýðýndan dolayý donaným deseði çok geniþ).

Download etmek için sayfanin altindaki linkleri kullanabilirsiniz adresini kullanabilirsiniz. Program ücretsizdir.

Programý kurduktan sonra açýnca zaten varsayýlan kartýnýz ile çalýþmaya baþlayacak ve hemen civardaki AP leri tespit edecektir.

Airodump
Daha önceden de belirttiðimiz gibi Kismet ile paket toplayabilirsiniz ancak airodump bu iþlem için çok daha pratiktir.

Airodump ý yükledikten sonra daha önceden bulduðunuz AP nin çalýþtýðý kanalda airodump ý çalýþtýrýn.

Airodump Parametreleri;

<nic index>
Hangi wireless adapter ile kullanacaðýnýz, Yani bilgisayarýnýzdaki kablosuz aða arabirimi.
<nic type> (a/o)
Wireless adapter in chipset i
o : Hermes /Realtek
a : Aironet/Atheros
Eðer diðerse parametre olarak ne verdiðiniz farketmiyor.
<channel(s)> (0-14)
Hangi kanal yada kanallarý dinleyeceði 0 verirseniz tüm kanallarý dinlemeye alacaktýr.
<output prefix>
Paketlerin yazýlacaðý dosyalarýn baþlangýç ismi
<ivs only flag> | Opsiyonel
Eðer 1 yaparsanýz sadece IV leri yazacak. Eðer sadece þifre kýrmak istiyorsanýz bunu seçebilirsiniz. Tüm paketleri toplayarak daha sonradan þifreyi kýrabilir ve bu paketleri de bulduðumuz þifre ile açabilir ve analiz edebiliriz.
Bizim örneðimizde þu þekilde çalýþtýrýyoruz;

C:\Airodump.exe 14 a 13 FM_APIVleri y

Aircrack
Aircrack paket toplama için kullandýðýmýz airodump ýn geliþtiricisinden, çok kýsa bir sürede ve az paketle sonuca ulaþabiliyor.

Tek yapmamýz gereken topladýðýmýz paketleri ona vermemiz.

Ciddi sorunlardan biri kaç bit þifreleme kýrmamýz gerektiðini bilmiyor olmamýz. Çünkü WEP þifresinin 64bit mi 128bit mi olduðunu elimizdeki þifrelenmiþ paketler ile tespti edemiyoruz. Bu yüzden eðer bilgimiz yoksa en iyisi önce 64 ile deneyip daha sonra 128bit olarak kýrmayý denemek olacaktýr.

Örnek kullanýmý þu þekilde olabilir;

C:\airrack.exe a 1 n 128 *.ivs (bu komuta gore 128 bitlik bir wep sifresini butun kayitli ivs uzantili paket dosyalarini inceleyerek kiracagiz. sifrelemenin 64 bit olabilme ihtimalinide varsayarak ilk denemede sifre cozemedi isek 128 bit denemekte fayda var.)

-a Parametresi kýrýlacak þifrenin WEP þifresi olduðunu belirtiyor,
-n parametresi ise kaç bitlik bir þifreleme olduðunu.

En sondaki *.ivs parametresi ise o klasördeki tüm .ivs uzantýlý dosyalarýn kýrýlacaðýný belirtiyor. Önemli olan bir önceki paket toplama iþleminde üretilen dosya veya dosyalarý vermeniz.

Ayný þekilde eðer sýrf IV leri deðil tüm paketleri yazdýysanýz *.cap dosyalarýnýzý da verebilirsiniz.

Kýsa bir süre sonra þifre kýrýlmýþ olacaktýr.

Karþýnýza birden fazla cihazdan toplanan paketler gelebilir bu durumda ilgili AP yi seçmeniz gereklidir. Zaten ilgili AP nin MAC adresini daha önceki Kismet / Netstumbler bilgimizden dolayý biliyoruz. Aþaðýdaki resimde bu durumun bir örneðini görebilirsiniz.Birden fazla cihazdan IV toplanmasý sonucunda çýkan sorgu ekraný

Eðer tek bir sonuç çýkarsa aircrack otomatik olarak kýrma ekranýna geçecektir.128bit WEP þifresi kýrýlma iþlemi tamamlandý

Program farklý atak yöntemleri ve dictionary (belli bir sözlüðe dayalý deneme-yanýlma) atak gibi opsiyonel bir dizi seçeneðe de sahip.

konuyu Ferruh Mavituna isimli arkadasin anlatimini ozetleyerek yayinladim

Netstumbler Programini yuklemek icin
NetStumbler 0.4.0 versiyonu bircok wireless kartini destekliyor.

Mini Netstumbler Programini yuklemek icin
MiniStumbler 0.4.0 programi Hermes, Prism ve Atmel chipsetli wireless kartlari icindir

Aircrack Programi yuklemek icin Windows versiyonu

Aircrack programi yuklemek icin linux versiyonu

evet sonunda yazilarimizi takip eden bir arkadasimiz Ercan Dolu Wireless sifre kirma olayini basarmisgorunuyor. ispati alttaki resimde gorebilirsiniz. en basit sifreleme sistemi 64 bit wep sifresinin kirilma isleminin 1 sn surdugunu soyluyor (sifreye bagli olarak 3-5 sn surebilir) kendisini tebrik ediyorum diger arkadaslarada azmederek calismanin sonucunun basari oldugunu soylemek istiyorum.Hepsi bu kadar sorularýnýzý bu baþlýk altýnda yazýn elimden geldiðince cevap yazmaya çalýþacaðým

iyi çalýþmalar

Teknopaylasim.NET
   
Gnderen 2012-12-09 08:30 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Kablosuz Modem Þifre Kýrma Programý
teþekkürler
   
Anahtar kelimeler: Kablosuz Modem Þifre Kýrma Programý,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]