Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Her Telden Karýþýk Konu / Dini Bölüm / Adem(A.S.) Ýle Havva Cennetten Neden Kovuldu?

Adem(A.S.) Ýle Havva Cennetten Neden Kovuldu?


Adem(A.S.) Ýle Havva Cennetten Neden Kovuldu? konusu Dini Bölüm kategorite tartlmaktadr.
 Adem(A.S.) Ýle Havva Cennetten Neden Kovuldu?
Gnderen 2010-10-08 09:59 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Adem(A.S.) Ýle Havva Cennetten Neden Kovuldu?
Adem(a.s) topraktan yaratýldý. Allahü Teala üç defa alemi emirden emretti, topraktan yaratýlan Ademe RUH üflendi ve ilk insan hayat buldu. Özellikle ilk insanýn alný ýþýl ýþýl parladý ve gözlerini açtý.
Allahü Teala sonra çamurdan yarattýðý Ademe tazimde bulunmak için Meleklerine:
-Ademe secde edin! diye emir buyurdu. Bütün melekler secde etti, Ýblis hariç. Ýblis ayný zamanda meleklerin hocasýydý, secde etmediði yer kalmamýþtý ve çok bilgili idi.
Hak Teala Ýblise:
-Niçin emrime uymadýn?
Ýblis:
-O topraktan ben ise ateþten yaratýldým cevabýný vererek itirazda bulundu. Ýtiraz ederken bilgeliðini ve amelini sermaye bildi.
Ýblis böylece ilk defa kendi görüþünü görüþ bilerek Allaha karþý kýyas yaptý, bunca sermayesine güvendi ama, ilahi huzurdan tard edildi.
Ýtirazýn bedeli aðýr olmuþtu, ebedül ebed lanet halkasý geçirilerek huzurdan kovuldu.
Ýblis:
- Madem tard edildim, hiç olmazsa bana mühlet ver kullarýný saptýrayým dedi.
Allahü Teala imtihan gereði:
- Peki ama, þunu bil ki benim yolumdan giden samimi kullarýmý doðru yoldan çýkarmaya gücün yetmeyecektir.
Böylece þeytan verdiði sözü yemeyerek kýyamete kadar üstlendiði þer tohumlarýný saçmaya devam ediyor. Allah(c.c) peygamberleri ve Onun varisleri vasýtasýyla müminleri destekleyeceðini vaad ederek insanoðlunu imtihana tabii tutmanýn yolunu açtý.
Allahü Teala Ademe ve Havvaya:
- Cennetimde dilediðiniz gibi yaþayabilirsiniz ancak þu aðaca (muhtemeldir ki buðday) yaklaþmayýn diye beyan buyurdu.
Adem ile Havva cennette yaþamalarýný idame ederken bu arada þeytan da yasak olan aðaçtan bir þekilde yolunu bulup, haberdar olmuþtu, ilahi huzurdan kovulmanýn intikamýný almak için seferber oldu. Önce Cennetin kapýsýna geldiðinde Tavus dil döktü. Tavus seni Cennete alamam ancak bunu kardeþim(yýlan) yapar dedi. Kardeþi yýlan Cennet kapýsýna geldi, þeytan ona; aðzýný aç deyince cennet kapýsýndan girmeyi baþardý ve Adem ve Havvanýn yanýna geliverdi, Onlara:
- Þu aðaçtan yerseniz ilelebet, sonsuza dek cennette kalýrsýnýz telkininde bulundu. Havva þeytanýn sözlerine kanmýþtý, ikisi de þeytan olduðunu bilemediler, üstelik yeminde etmiþti. Yemin eden yalan söylemezdi çünkü.
Þeytan Ademe vesvese verince içine korku düþtü ne yapsam da sonsuza kadar cennette kalsak diye, Havva bir tane baþak aldý birisini yedi, diðer birini sakladý, beþinide Ademe getirerek dil döktü, yemiþi öve öve bitiremedi. Adem, Allahýn bu hususta emri var dediyse de Havva:
- O affedicidir dedi.
Adem (a.s) buna raðmen sözüne aldanmadý, bu sefer Havva Ademe cennet þerbetini içirdi, birazdan Ademe þerbetin etkisiyle olsa gerek aðýrlýk çöktü, Allaha verdiði sözü de unutmuþtu, fýrsattan istifade Havva saklamýþ olduðu yemiþi Ademin aðzýna býrakýverdi, derken yutuverdi.
Cebrail meleði, Allahýn emriyle yasaklanmýþ aðaca tamah ettikleri için, Adem ve Havvayý cennet yurdundan çýkardý, þeytanda muradýna ermiþ oldu. Sonra Cebrail þeytanýn cennet kapýsýndan girmesine aracýlýk eden Tavus ve yýlaný çýkardý.
Adem(a.s) ve Havva yeryüzüne ayrý ayrý yerlere indirildi. Adem(a.s) Serendap daðýna, Havvada Ciddeye, Tavusta Yemene, Þeytanda Mýsýra indirildi. Yýlan (hayye) da Ýsfehana..
Adem(a.s) ve Havva bin piþmanlýkla yýllarca aðladý ve tevbe etti.
Adem(a.s) yýllarca aðlamanýn ardýndan aðzýndan dökülen:
- Ya Rabbi Muhammed(a.s)ýn hürmetine maðfiret eyle cümleleri kurtuluþuna vesile oldu.
Allahü Teala:
- Ya Adem Muhammedi nerden bildin?
Adem(a.s):
- Bana ruh verdiðinde gözümü açtýðýmda senin isminin yanýnda Onun ismini görmüþtüm, Onu çok sevdiðini anladým.
Hak Teala:
- O halde Habibim hürmetine tevbeni kabül ettim.
Cebrail(a.s), Hz.Ademe Hac etmenin erkanýný ve usulünü öðreterek Arafata çýktý. Havvada Ademi bulmak ümidiyle, Ciddeden Arafata gelerek birbirlerine yýllar sonra kavuþabildiler. Arafata çýkmak hem Hac, hem de ayrýlýklarýn son bulmasý olayýdýr. Yani vuslattýr.
Adem ve Havvadan çocuklar oldu her birini ikiz doðurdu. Allah bir batýndan gelen erkek ile kýzýn, bir baþka batýndan gelenlerle evlenmesini emreyledi. Habil ve Kabil arasýnda kýskançlýk bürüdü. Çünkü Adem(a.s) Ýklimayý Habile , Lübüdayý da Kabile nikahlamýþtý. Ýklima daha güzeldi. Bu yüzden kýskançlýk doruða ulaþtý ve ilk cinayet Kabil tarafýndan gerçekleþti. Ýlk kan, ilk kardeþ katili. Böylece dünyanýn gidiþatý iki kutup üzerine cereyan etti. Habil merhametin, güzelin, iyiliðin kutbu, Habil ise kötülüðün, fesadýn kutbu oldu. Adem (a.s) üzülse de dünya var oldukça hem kötüler hem de iyiler sahnede yerini alacak. Oluklar çift birinden nur diðerinden kir akar diyor þair, iþte öyle bir þey, kaçýnýlmaz alýnyazýsý insanoðlunun..
Habilin ölümünden beþ yýl sonra Þit (a.s) dünyaya geldi. Þit (a.s) Ademin bir nebze olsa üzüntüsünü almýþtý, çünkü O nur, Onun alnýnda parlýyordu.
Artýk Adem(a.s)ýn ahýr ömrü yaklaþmýþ ve hastalanmýþtý. Þit (a.s)a vasiyet etti:
- Oðlum þu beþ þeyi unutma; Dünya fani, her iþin sonunu nereye varacaðýný düþün sonra iþe koyul, Bir iþe baþladýðýnda kalbine sýkýntý hasýl olursa iþi býrak, istiþare ederek iþlerini halletme yolunu tercih et, kadýn sözüyle hareket etme.
Hz.Adem son maddede geçen kadýn sözüyle hareket etme vasiyeti ile belli ki Cennet yurdundan Havva annemizin telkinine kapýlmanýn bedelini aðýr ödemesinin tesiri olmuþ.
En son oðluna:
- Ey Þit! Hak yol üzere ol, deyip ruhunu teslim etti.
Ýlk insan ayný zamanda ilk peygamber olarak bu dünyadan göç ettikten sonra Þit (a.s) ikinci peygamber olarak yoluna devam etti.
   
Anahtar kelimeler: Adem(A.S.) Ýle Havva Cennetten Neden Kovuldu?,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]