Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Her Telden Karýþýk Konu / Dini Bölüm / Peygamber Efendimizin hayatý Sunu Ýndir Efendimizin Hayat

Peygamber Efendimizin hayatý Sunu Ýndir Efendimizin Hayat


Peygamber Efendimizin hayatý Sunu Ýndir Efendimizin Hayat konusu Dini Bölüm kategorite tartlmaktadr.
 Peygamber Efendimizin hayatý Sunu Ýndir Efendimizin Hayat
Gnderen 2011-03-04 03:44 GMT  
Mesajlar: 12617
Peygamber Efendimizin hayatý Sunu Ýndir Efendimizin Hayat
PEYGAMBER EFENDÝMÝZ HZ. MUHAMMED (S.A.V)' in ÇOCUKLUÐU VE GENÇLÝÐÝ

Bir insanýn hayatýnda anne babasýnýn yeri tartýþýlmaz. Bu her insan için aynýdýr. Daha doðmadan babasýný çok küçük yaþta da annesini kaybeden Hz.Muhammed'in (sav) bütün sevgisinin odak noktasýný Rabbi teþkil ediyordu. Anne ve babasýndan sonra çok sevdiði dedesi ve amcasýný da kaybeden Hz. Muhammed'i (sav), Allah (cc) adeta kimse ile paylaþamýyor, Habibi'nin sevgisinin yalnýz kendisine ait olmasýný istiyordu. Resulullah (sav) ayný zamanda ummi idi. Zaten Kureyþ'in aklýna durgunluk veren de; okumasý yazmasý olmayan bir insan dan dünya'nýn en güzel sözlerinin duyulmasý idi. Eðer herhangi bir eðitim görmüþ olsaydý, ona karþý olanlar ve inkarcýlar bunu delil olarak kullanacak ve ayetleri kendisinin yazdýðýný iddia edeceklerdi. Ümmilik.O'nu savunduðu davada bu tür suçlamalardan koruyordu. Diðer bir husus; Resulullah'a ilk vahiy edilen ayet; "Seni yaradan Rabbinin adýyla oku", idi. Demek ki asýl aydýn, asýl ilim sahibi, Allah'ý bilen, O'nun adýyla okuyan, O'nu tanýyan insandýr. Resulullah'ýn (sav) doðumundan itibaren her an, her saniye Allah (cc) tarafýndan korunduðunu görüyoruz. Ondaki farklýlýk, ondaki üstün haller ve seçilmiþlik, bu ilahi himayenin sebebidir. O her haliyle diðer insanlardan farklýydý Alemlere Rahmetti. O'nda da nefis vardý ama O her türlü kötülük ve günahtan korunmuþtu. Bir defasýnda kendine putlara adanan putlara adanmýþ hayvanlarýn etinden ikram eden Zeyd Ýbn Ammar'a; "Putlara adananý yemem", buyurmuþtur. Yine her yýl düzenlenen bir putperest bayramýna halalarý tarafýndan zorla götürülmüþ, bayram yerinde bazý kiþiler gelerek bu ayinlerin kendisine yasaklandýðýný ona bildirmiþlerdir. Halalarý da O'nu bir daha böyle yerlere götürmemiþlerdir.

* Sahih hadislerden de anlaþýlacaðý gibi; Hz. Muhammed (sav) soylarýn en faziletlisinden dünyaya gelmiþtir." Allah mahlukatý yarattý ve beni en hayýrlýlarýnýn içinde kýldý.Sonra onlarý,Arap ve Arap olmayanlar diye iki fýrkaya ayýrdý ve beni en hayýrlýlarýnýn içinde kýldý (Kureyþ). Sonra, ailelere ayýrdý ve beni en hayýrlý aileden kýldý.Þahýs olarak da ailenin en hayýrlýsý kýldý", bu hadisi þerif bize bunu anlatmaktadýr

Hz Muhammedin Hayati Sunuyu Ýndir
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
   
Anahtar kelimeler: Peygamber Efendimizin hayatý Sunu Ýndir Efendimizin Hayat,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]