Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Webmaster / Webmaster Genel / MySql Kurulumu / Resimli Anlatým

MySql Kurulumu / Resimli Anlatým


MySql Kurulumu / Resimli Anlatým konusu Webmaster Genel kategorite tartlmaktadr.
 MySql Kurulumu / Resimli Anlatým
Gnderen 2008-08-04 21:13 GMT  
Mesajlar: 824
MySql Kurulumu / Resimli Anlatým
1. MySQL kurulum dosyasýný indirme


Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz. adresine gidip Windows downloads baþlýðý altýndaki Windows Essentials (x86) satýrýnýn saðýndan Download baðlantýsýna týklýyoruz. Eðer karþýmýza kayýt formu gelirse isteðe baðlý olarak kayýt olabilir veya en aþaðýdan bir yansý (mirror) seçerek kurulum dosyamýzý (mysql-essential-4.1.18-win32.msi) indirebiliriz.

2. MySQL Server kurulumu


mysql-essential-4.1.18-win32.msi dosyasýný çalýþtýrýyoruz. Windows altýnda alýþýk olduðumuz bir kurulum sihirbazý geliyor karþýmýza. Next diyelim ve kurulum türü olarak Typical seçip Next yapalým. Daha sonra Install diyelim ve kurulumu baþlatalým. Kurulum tamamlandýktan sonra MySQL.com Sign-Up penceresinden en alttaki Skip Sign-Up seçeneðini seçerek devam edelim. MySQL Server ý konfigüre etmek için Finish butonuna basalým.

3. MySQL Server konfigürasyonu

Gelen sihirbazda Next butonuna basalým ve Detailed Configuration seçeneðini seçerek devam edelim. Sýrayla Developer Machine, Multifunctional Database seçeneklerini seçelim. Kurulumun yapýlacaðý yeri de deðiþtirmeden Next butonuna basalým. Decision Support (DSS)/OLAP seçeneðini seçelim ve bir sonraki ekranda da bir deðiþiklik yapmadan devam edelim. Character Set olarak ortadaki Best Support For Multilingualism seçeneðini seçelim. Sonraki ekranda da bir deðiþiklik yapmadan devam edelim. Bir sonraki ekranda belirlediðimiz root þifresini iki metin kutusuna da girelim ve devam edelim. Son olarak Execute butonuna basarak konfigürasyonu tamamlayalým. Eðer bir hata almaz isek MySQL kurulumunuz baþarýlý bir þekilde tamamlanmýþ olacaktýr.

Not: Son adýmda belirlemiþ olduðunuz tüm ayarlar kaydedilecek ve MySQL hizmeti baþlatýlmaya çalýþýlacaktýr. Bu esnada bilgisayarýnýzda çalýþmakta olan bir firewall var ise uyarý verebilir. MySQL in çalýþmasý için gerekli olan 3306 numaralý porta eriþime izin vermelisiniz. MySQL kurulumuna baþlamadan firewall yazýlýmýnýzý kapatarak kurulum esnasýnda çýkabilecek olasý bir problemin önüne geçebilirsiniz.

4. PHP ye MySQL i tanýtma

Þu ana kadar yaptýklarýmýzýn hiç birinden PHP nin haberi olmadý. PHP ye MySQLi tanýtmak için C:\\\\php\\\\php.ini dosyamýzý açýp ;extension=php_mysql.dll satýrýna (589. satýra) gidiyoruz ve baþýndaki noktalý virgül karakterini silip satýrý extension=php_mysql.dll haline getiriyoruz ve dosyayý kaydedip kapatýyoruz.

Bir sonraki adým için 2 seçeneðimiz var, bunlardan sadece birini yapmanýz yeterli olacaktýr. Birincisi, C:\\\\php klsaöründe bulunan libmysql.dll dosyasýný sistem klasörünüze, yani C:\\\\WINDOWS\\\\system32 altýna kopyalamanýz. Ýkinci seçenek ise Windows un PATH ayarlarýna C:\\\\php klasörünü eklemek. Bunun için masaüstündeki Bilgisayarým simgesine sað týklayýp Özellikler seçeneðine giriyoruz. Buradan Geliþmiþ sekmesi altýndaki Ortam Deðiþkenleri butonuna týklýyoruz. Gelen pencerede alttaki listeden Path isimli deðiþkeni seçip Düzenle butonuna basýyoruz. Karþýmýza gelen küçük pencerede alttaki metin kutusunun sonuna gelip eðer bir noktalý virgül karakteri yok ise bir noktalý virgül karakteri koyup daha sonra C:\\\\php yazýyoruz. 3 kere Tamam butonuna basarak açmýþ olduðumuz pencereleri kapatýyoruz. Bu 2. seçenek biraz daha karýþýk olmasýna raðmen libmysql.dll dosyasý C:\\\\php klasöründe kaldýðýndan dolayý PHP ile ilgili dosyalarýnýzýn bir yerde bulunmasýný saðlýyor.
Son olarak Apache yi yeninden baþlatýyoruz veLinkleri grebilmek iin YE olmalsnz. adresine giderek çýkan sayfada mysql sözcüðünü aratýyoruz. Eðer sayfada mysql sözcüðü bulunuyor ise PHP MySQL ile tanýþmýþ demektir.


   
Gnderen 2010-04-02 22:48 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
MySql Kurulumu / Resimli Anlatým
hcm hoþ güzel bi çalýþma ama birde nasýl kullanýlýrla ilgili bi çalýþma daha da makbule geçer di..
   
Anahtar kelimeler: MySql Kurulumu / Resimli Anlatým,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]