Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Bilgisayar ve Elektronik / Resimli Program Anlatým / Microsoft Excel Xp [resimli Anlatým] yeni Güncel

Microsoft Excel Xp [resimli Anlatým] yeni Güncel


Microsoft Excel Xp [resimli Anlatým] yeni Güncel konusu Resimli Program Anlatým kategorite tartlmaktadr.
 Microsoft Excel Xp [resimli Anlatým] yeni Güncel
Gnderen 2008-08-05 22:18 GMT  
Kdem: Admin
Mesajlar: 2538
Microsoft Excel Xp [resimli Anlatým] yeni Güncel
MICROSOFT EXCEL XPMicrosoft Excel XP Nedir?Bir hesap tablosu (spreadsheet) programýdýr. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayýsal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacaðýnýz tüm hesaplamalarý ve analizleri yapma imkaný sunan bir uygulama programýdýr. Excel ile, verilerle ilgili grafikler çizebilir, kolay ve hýzlý bir þekilde raporlar, özetler hazýrlayabilir, istenilen verilere ulaþabilir, sýralayabilir, sorgulayabilirsiniz. Elektronik Tablolama, Binlerce satýrdan oluþan veriler kaydetme, bu veriler arasýnda her türlü iþlemi formüller ve baðlantýlar kurarak iþlemler yapma, istenen veriye anýnda ulaþma ve verilerin her türlü grafiðini oluþturma, kolay veri giriþi ve güncelleme iþlemlerini Excel de kolayca yapmak mümkündür

Excel de veriler, açýlan dosyalarda saklanýr. Dosya uzantýsý xls dir.


Microsoft Excel XP yi Nasýl Baþlatýrýz?

Baþlat (Start) menüsünden Programlar (Programs) komutuna gelin ve sað tarafta açýlan alt menüden Microsoft Exceli týklayýn. Excel programý açýldýðýnda hazýr bir tablo ile karþýmýza gelir.Excel den Çýkmak için:1. Dosya (File) menüsündeki Çýkýþ (Exit) komutunu týklanýr.
2. Ekranýn sol üst kýsmýndaki kontrol simgesini týklayýp Kapat (Close) komutu verilir.
3. Ekranýn sað üst kýsmýndaki x iþaretine basýlýr.

4. Veya Alt+F4NOT: Excel'den çýkmadan önce tüm dosyalar kapatýlmalýdýr.TEMEL KAVRAMLARÇalýþma Kitabý: Excel de oluþturulmuþ bir dosya, bir çalýþma kitabýdýr.

Çalýþma Sayfasý: Çalýþma kitaplarýný temsil eden belge pencerelerinin alt kýsmýnda yan yana dizili olan düðmelerden her birine (Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3, ..) (Sheet1,Sheet2,Sheet3,...) çalýþma sayfasý denmektedir.

Satýr, Sütun: Excel sayfasý satýr ve sütunlardan (Row and Column) oluþan bir tablodur. Çalýþma sayfalarýnýn her birinde 16384 satýr ve 256 sütun vardýr.

Hücre (Cell) : Satýrlarýn ve sütunlarýn kesiþtikleri her bir kutuya verilen isimdir.

STANDART ARAÇ ÇUBUÐU (STANDARD)
BÝÇÝM ARAÇ ÇUBUÐU (FORMATTING)

FORMÜL ARAÇ ÇUBUÐU

Her Excel sayfasýnýn harflerden oluþan sütun adresleri ve rakamlardan oluþan satýr adreseri vardýr. Böylece her hücrenin bir adresi bulunur. Bu adresler kullanýlarak hesaplamalar ve baðlantýlar oluþturulur.
MENÜ ARAÇ ÇUBUÐU (MENU BAR)


TEMEL DOSYA ÝÞLEMLERÝExcel ile çalýþmadan önce dosya iþlemleri hakkýnda bilgi sahibi olmanýz gerekir. (Eðer Word kullanýyorsanýz, sizin bu konuyu okumanýza gerek olmayabilir!)

Excel'de dosya kavramý yerine çalýþma kitabý kavramý kullanýlmaktadýr. Bir çalýþma kitabý, çalýþma sayfalarýndan oluþmaktadýr.Yeni bir Çalýþma Kitabý OluþturmakExcel'i ilk çalýþtýrdýðýnýzda karþýnýza yeni bir çalýþma kitabý açýlacaktýr. Bu kitabýn açýlýþtaki adý Kitap1/Book1 olarak görünecektir. Çalýþmalar bu kitap üzerinde yapýlýr. Dosya kapatýlacaðý zaman ya da Excel'den çýkmak istenildiðinde bu kitabý kaydetmek istenilip istenilmediði sorulur. Kaydetmek istiyorsanýz. Yeni çalýþma kitabý açmak için:1. (Dosya/Yeni) (Fýle/New) komutunu seçilir.

2. Standart Araç Çubuðu'ndan (Yeni/New) simgesi týklanýr.Çalýþma SayfasýBir Çalýþma Sayfasýnda sütun ve satýrlarýn kesiþtiði birime "Hücre" denir. Hangi hücre aktif halde ise "Formül Çubuðu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde aktif olan hücre adý yazar. Hücre içeriði de "Formül Çubuðu" üzerinde gözükür. Sol tarafta "Satýr Numaralarý" 1, 2, 3... biçiminde; "Sütun Baþlýklarý" ise A, B, C ... biçimindedir.

Mevcut Bir Çalýþma Kitabýný Açmak"Dosya/File" - "Aç/Open" komutunu týklayýnýz. Karþýnýza

"Aç/Open" iletiþim penceresi çýkacaktýr.

Bu iletiþim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da Aç düðmesine týklanýr. Ya da belgenin üzerine çift týklanir. Eðer açmak istediðiniz belge baþka bir sürücüde ya da klasördeyse Bak bölgesindeki ok iþareti üzerine týklanýr. Buradan aranýlan belge bulunur ve üzerine çift týklanýr.Çalýþma Kitabýný Kaydetmek1. Çalýþma kitabýný kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" (Save) komutu seçilir.

2. Araç çubuðu üzerindeki "Kaydet" (Save) düðmesi týklanýr.

3. Shift-F12

4. Ctrl-SEðer dosya daha önceden bilgisayar veya diskete kaydedilmediyse dosyaya bir isim verilmesi gerekecektir. "Dosya adý" (File Name) kutusuna uygun bir dosya adý yazýlýp "Kaydet" (Save) düðmesine veya enter tuþuna basýlýr.Çalýþma Kitabýný Yeni Adla Kaydetmek

Daha önceden kaydedilmiþ ve yeniden açýlmýþ bir dosya üzerinde çalýþýp, dosyayý yeni haliyle baþka bir isimle kaydetmek (yani bir kopyasýný çýkartmak) istediðinizde "Dosya/Farklý Kaydet" (File/Save As) komutu verilir. Bu iþlem için araç çubuðu üzerindeki "Kaydet" düðmesi kullanýlmaz.Çalýþma Kitabýný KapatmakBir çalýþma kitabýný kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranýn sað üst köþesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düðmesine basýlýr.Eðer kapatmak istediðiniz çalýþma kitabýnda deðiþiklik yapmýþsanýz Excel size bu kitabý bu haliyle kaydetmek isteyip istemediðinizi soracaktýr. Kaydetmek istiyorsanýz "Evet" (Yes) , kaydetmek istemiyorsanýz "Hayýr" (No) , "Çalýþma Kitabý üzerinde" iþlem yapmaya devam etmek için "Ýptal/Cancel" düðmesine basýlýr.SATIR-SÃœTUN BOYUTLANDIRILMASIÇalýþma sayfasýnda kullanýlan sütun geniþliklerinin ayarlamak için;Birinci yöntem

"Sütun Baþlýklarý" arasýndaki çizgi üzerine gelinir. Ýmleç iki ucunda ok olan artý iþareti biçimine gelince farenin sol tuþuna basýlýr ve parmak kaldýrýlmadan; geniþletmek için saða, daraltmak için sola çekilir.Ýkinci yöntem

1. Geniþletmek ya da daraltmak istediðiniz sütunlardan en az birer hücre seçilir.
2. Menü Araç çubuðundan "Biçim/Sütun/Geniþlik" yani Menü bar dan (Format/Column/Wýdth) komutu seçilir.
3. Sütun geniþliðine 15 yazýp "Tamam" (Ok) düðmesine basýlýr.Çalýþma sayfasýnda kullanýlan satýr yüksekliklerinin ayarlanmasý için;Birinci yöntem

"Sütun Baþlýklarý" arasýndaki çizgi üzerine gelinir. Ýmleç iki ucunda ok olan artý iþareti biçimine gelince farenin sol tuþuna basýlýr ve parmak kaldýrýlmadan; daraltmak için saþaðý veya yukarý çekilir.Ýkinci yöntem

1. Yükseltmek ya da alçaltmak istediðiniz satýrlardan en az birer hücre seçin.

2. Menü Araç çubuðundan "Biçim/Satýr/Yükseklik" yani Menü bar dan (Format/Row/Height) komutu seçilir.

3. Satýr yüksekliðine 15 yazýn ve "OK" (Tamam) düðmesine basýn.
SATIR-SÜTUN-HÜCRE EKLEME VE SÝLMESatýr, sütun ya da hücre silmek için;

1. Silmek istediðiniz satýr, sütun ya da hücre seçilirSeçim yapma:a. Bir satýrý veya satýrlarý seçmek için "Satýr Numaralarý"nýn üzerine basýlýr. Ard arda satýrlarý seçmek için baþlangýç ve bitiþ satýrý seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydýrýlýr.

b. Bir sütunu veya sütunlarý seçmek için "Sütun Baþlýðý"nýn üzerine basýlýr Ard arda sütunlarý seçmek için baþlangýç ve bitiþ sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydýrýlýr.

c. Yanyana hücreleri seçmek için fare seçimin yapýlacaðý köþelerden birisine getirilip, çapraz biçimde fare kaydýrýlýr.

d. Yanyana olmayan satýrlarý/sütunlarý/hücreleri seçmek için önce Ctrl tuþuna basýlýr, parmak kaldýrýlmadan seçilmek istenen satýrlar/sütunlar/hücreler seçilir.1. "Düzen/Sil" (Edit/Clear) komutu týklanýr.

2. Karþýnýza gelen "Sil" penceresinden "Hücreleri sola ötele"/"Hücreleri yukarý ötele"/"Tüm satýr"/"Tüm sütun" seçilip, "Tamam" düðmesine basýlýr.Not: Ayný iþlemi farenin sað tuþu kullanýlarak açýlan kýsayol menüsünden de yapýlabilir.Satýr sütun ya da hücre eklemek için;1. Fareyi sonrasýna eklemek istediðiniz satýr ya da sütuna getirin.

2. "Ekle" menüsünden isteðinize göre "Satýr" "Sütun" ya da "Hücreler" komutunu seçilir. Yani Insert/Cells,Rows,ColumnsNot: Eðer hücre eklemek istiyorsanýz karþýnýza gelen pencerede, mevcut hücrelerin ne yöne doðru öteleneceði sorulur.


HÜCRELERÝ HÝZALAMA VE BÝRLEÞTÝRME

Aþaðýdaki tabloda görünen deðiþik hizalamalarý gerçekleþtirmek için aþaðýdaki adýmlarý sýrasýyla yapýn:Adým1:

1. A1 Hücresine 1.Hafta yazýn

2. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin. Sonra Biçim/Format menüsünden Hücreler/Cells'î seçin

3. Karþýnýza gelen pencerede "Hizalama" (Alignment) sekmesini týklayýn.

4. Hücreleri birleþtir/Merge Cells seçildikten sonra tamam düðmesini týklayýn.

5. Oluþan bu büyük hücreye Haftalýk Ders Programý yazýn.Adým2:

1. 3 nolu satýrý seçin ve Biçim/Format menüsünden yine hücreler/Cells'i seçin

2. Açýlan pencereden Yön/Orientation dan 45 derecelik açýyý ve Yatay-Dikey kutularýnaý merkez olarak yani Horizontal -Vertical Center olacak þekilde iþaretleyip tamam düðmesine basýn

3. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salý ve diðerlerini sýrayla yazýn.

4. 3 Nolu sütunu geniþletinAdým3:

1. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alaný birleþtirin

2. Oluþan Hücreye Okulun adýný yazýn

3. "Biçim" menüsünden "Hücreler" komutunu týklayýn.

4. "Hizala" sekmesinde, 90 derecelik açýyý ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi seçin.

5. Cedvelin içini doldurup kenarlýklarýný koyun


KOPYALA-YAPIÞTIRÞekildeki hücreleri Seç-Kopyala -Yapýþtýr yöntemiyle çoðaltmak için;

1. Çoðaltmak istediðiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin.

2. Farenin sað düðmesine seçili alan üzerinde iken týklatýn.

3. Karþýnýza gelen kýsayol menüsünden "Kopyala" (Copy) komutunu týklatýn.

4. Yapýþtýrmak istediðiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) týklayýn.

5. Farenin sað düðmesini týklayýp kýsa yol menüsünü görüntüleyin.

6. Bu menüden " Yapýþtýr" komutunu týklayýn.


KES-YAPIÞTIRÞekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapýþtýr yöntemiyle taþýmak için;

1. Taþýmak istediðiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin.

2. Farenin sað düðmesine iþaretli alan üzerinde iken týklatýn.

3. Karþýnýza gelen kýsayol menüsünden "Kes" (Cut) komutunu týklatýn.

4. Yapýþtýrmak istediðiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) týklayýn.

5. Farenin sað düðmesini týklayýp kýsa yol menüsünü görüntüleyin.

6. Bu menüden "Yapýþtýr" komutunu týklayýn.


Ayný iþlemleri, araç çubuðu üzerindeki yanda görülen düðmelerle de yapabilirsiniz. Ayrýca, ayný iþlemleri farklý sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz.

SAYI BÝÇÝMLENDÝRME
Excel'de oluþturulan tablolarýn daha rahat anlaþýlmasý ve daha güzel görülmesi açýsýndan sayýlarý da biçimlendirebiliriz. Þu unutulmamalýdýr ki hücredeki sayýlarýn deðerleri deðil sadece biçimleri (görünüþleri) deðiþir. Etkin hücrenin deðeri, formül çubuðunda görüntülenir. Yandaki örnek tabloda görülen iki sütunun da deðerleri aynýdýr, sadece biçimleri farklýdýr.

   
Anahtar kelimeler: Microsoft Excel Xp [resimli Anlatým] yeni Güncel,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]