Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Tarih, Kültür Sanat ve Ede / Ödevler,Tezler ve Kaynaklar / Rene Descartes Koordinat Sistemi

Rene Descartes Koordinat Sistemi


Rene Descartes Koordinat Sistemi konusu Ödevler,Tezler ve Kaynaklar kategorite tartlmaktadr.
 Rene Descartes Koordinat Sistemi
Gnderen 2009-04-16 17:41 GMT  
Mesajlar: 2050
Rene Descartes Koordinat Sistemi
Rene Descartes
Fransýz filozof ve matematikçisi (1596-1650).


Descartes 1628'den itibaren on beþ yýl süren geziler savaþlar ve serüvenlerden sonra yerleþtiði Hollanda'da batý düþüncesini altüst eden bir felsefe sistemi kurdu.
Öðrendiðinin gördüðünün duyduðunun inandýðýnýn hepsini birden büsbütün silerek her þeyden kuþkulanmaða baþladý. Yalnýz tek bir þeyden emindi: düþüncenin varlýðý («düþünüyorum o halde varým!»). Buradan hareketle evrenin açýklamasýný yaptý.
Metot Üzerine Konuþma'da (1637) hep karmaþýktan basite inerek gerçeði kuþatmaya yarayacak kurallarý bir bir saydý.
Felsefeyi bütün inceleme kitaplarýnýn Latince yazýldýðý bir çaðda Fransýzca yazarak ve «saðduyu dünyada en iyi bölüþtürülmüþ þeydir» diyerek herkesin uzman olmayanlarýn bile anlayabileceði bir duruma indirgedi.
Descartes her tür araþtýrmanýn pratik niteliði üzerinde ýsrarla durur. Ona göre en önemli bilimlerden mekanik insanlara yardým edecek makineleri yapma sanatý; týp vücudu ve ruhu tedavi etme sanatý; ahlâk mutlu yaþama sanatýdýr.
Descartes zamanýnýn bilginleriyle hükümdarlarýyla ve soylularýyla iliþki kurmuþtur. Ona hayran olan Ýsveç kraliçesi Kristina Descartes'ý sarayýna davet etti. Descartes elli dört yaþýnda Stockholm'de öldü.

ESERLERÝ
Aklýn idaresi için Kurallar Metafizik Düþünceler Felsefenin ilkeleri Ruhun Tutkularý.


Koordinat Sistemleri hakkýnda

Herhangi bir noktanýn uzaydaki konumunu belirlemek ve göstermek için eksenlerden ya da yüzeylerden oluþan koordinat sistemlerinden yararlanýlýr. Noktanýn belirli bir koordinat sistemi içindeki konumu da o noktanýn koordinatlarý denen bir sayý dizisiyle gösterilir. Bunu açýklayabilmek için örnek üzerinden gidelim.

En basit ve en yaygýn kullanýlan koordinat sistemi kartezyen koordinatlardýr. (Kartezyen sözcüðü geometrinin büyük adlarýndan Fransýz matematikçi ve filozof Rene Descartes'ýn Latince adý olan Renatius Cartesius'dan gelir.) Bir kâðýt üzerine birbirine dik iki çizgi çizelim. Yatay çizgiye X ekseni dik çizgiye Y ekseni diyelim. Bu iki eksenin kesiþtiði O noktasýna "baþlangýç noktasý" denir. Bu noktadan baþlayarak da OX ve OY eksenlerini eþit aralýklarla ölçeklendirelim. Yüzey üzerinde bir N noktasýný alalým. Bu noktanýn konumunu yani koordinatlarýný bulmak için noktadan X ve Y eksenlerine birer dik çýkarýz. Bu diklerin eksenleri kestiði yerler noktanýn konumunu verir. Örneðimizde N noktasýnýn koordinatlarý (65) biçiminde yazýlýr. Bir noktanýn koordinatlarý yazýlýrken önce yatay X ekseni sonra dik Y ekseni deðerleri verilir.
Birbirine dik eksenlerden oluþan kartezyen koordinat sistemine dikdörtgenel sistem denir. Ama X ve Y eksenleri birbirine yatýk da olabilir. Ayrýca X ve Y eksenlerine dik yani kâðýdýn yüzeyinden yukarý bir Z ekseni daha çizilebilir. Bu durumda yalnýzca düzlemdeki deðil uzaydaki herhangi bir noktanýn konumu da bu üçboyutlu kartezyen koordinat sistemi üzerinde (x y z) koordinatlarý biçiminde gösterilebilir.
Kartezyen koordinatlardan sonra en yaygýn kullanýlan sistem kutupsal koordinat sistemidir. Kutupsal koordinatlar ikiboyutlu (yani düzlemsel) ya da üçboyutlu olabilir. Üçboyutlu kutupsal koordinatlara "küresel kutupsal koordinatlar" denir. Kartezyen koordinat sisteminde bir noktanýn konumunun (x y) koordinatlarýyla gösterildiðini görmüþtük; kutupsal koordinatlar ise (r @) olarak gösterilir. Burada r noktanýn baþlangýç noktasý @ 'ya olan uzaklýðýný; @ ise baþlangýç noktasý ile konumu aranan noktayý birleþtiren ON doðrusunun seçilmiþ bir eksenle (X ekseni) yaptýðý açýyý gösterir.
Kartezyen ve kutupsal koordinatlar birbirine dönüþtürülebilir; yani bir sistemdeki koordinatlarýn öbür sistemde ne olduðu bulunabilir. Bunun için deðerlerin sinüs ve kosinüslerinden yararlanýlýr .
Kartezyen sistemdeki (x y) koordinatlarý ile kutupsal sistemdeki (r @ ) koordinatlarý arasýndaki baðýntý þöyledir.Kartezyen ve kutupsal sistemlerin dýþýnda da birçok koordinat sistemi vardýr. Mekanik meteoroloji ve öbür fizik problemlerinin çözümünde deðiþik koordinat sistemlerinden yararlanýlabilir.
   
Gnderen 2009-04-16 18:52 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Rene Descartes Koordinat Sistemi
Ben Kartezyei biliodum bir tek
   
Anahtar kelimeler: Rene Descartes Koordinat Sistemi,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]