Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / HaberBotu / Saðlýk / Mikrodalga fýrýnýn zararlarý

Mikrodalga fýrýnýn zararlarý


Mikrodalga fýrýnýn zararlarý konusu Saðlýk kategorite tartlmaktadr.
 Mikrodalga fýrýnýn zararlarý
Gnderen 2009-04-26 10:35 GMT  
Mesajlar: 1573
Mikrodalga fýrýnýn zararlarý
Geçen gün bir yazý okudum. ABD'de bir öðrenci birbirine eþ iki bitki almýþ. Yine ayný kaynaktan gelen suyun yarýsýný mikrodalgada, diðer yarýsýnýda tencerede kaynatmýþ.

Sonra bitkilerin birini mikrodalgada kaynatýlmýþ su ile, diðerini tencerede kaynatýlmýþ su ile bir süre sulamýþ.
1992 yýlýnda Raum ve Zelt tarafýndan yayýnlanan ‘’Geleneksel þekilde hazýrlanan yiyecekler ve Mikro dalgada hazýrlanmýþ yiyeceklerin kýyaslanmasý’’ baþlýklý çalýþmada þu noktalar vurgulanmýþtýr:-

‘’Doðal týbbýn en temel hipotezi insan vücudu alýþýk olmadýðý moleküller ve enerjiler ile karþýlaþtýðý zaman bu molekül ve enerjiler bedene fayda yerine zarar verirler.

Mikrodalgada hazýrlanmýþ yiyeceklerin içinde insanlarýn ateþin keþfinden beri piþirdikleri yiyeceklerinde bulunmayan moleküller ve enerjiler bulunmaktadýr. Hâlbuki güneþten ve diðer yýldýzlardan gelen mikrodalga enerjinin esasý DC/direkt akýmdýr.

Buna karþýlýk yapay olarak üretilen mikrodalgalar (ki buna fýrýnlarda üretilenlerde dâhildir) AC (deðiþken akýmdan) meydana gelir ve dokunduklarý her yiyecek molekülünde saniyede bir milyarýn üstünde polarite deðiþmelerine neden olurlar.

Böyle bir iþlemde doðal olmayan moleküllerin ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Fýrýnlarda üretilen mikrodalgadan dolayý doðal olarak ortaya çýkan amino asitlerde bile isomerik deðiþiklikler (þekil deðiþimleri) olduðu ve toksik formlara dönüþtükleri tespit edilmiþtir.

Kýsa bir sürede tamamlanmýþ bir çalýþmada mikrodalgada hazýrlanmýþ süt ve sebzeleri tüketen kiþilerin kanlarýnda belirgin ve rahatsýz edici deðiþimler olduðu gözlenmiþtir. Bu araþtýrmada sekiz gönüllü deðiþik þekillerde piþirilmiþ ayný besin türlerini tüketmiþlerdir.

Mikrodalga fýrýnlarda iþlem görmüþ yiyecekler gönüllülerin kanlarýnda deðiþimler yaratmýþtýr. Hemoglobin seviyeleri düþmüþ ve toplam beyaz hücreler ile kolesterol seviyeleri yükselmiþtir. Buna karþýlýk lenfositler düþmüþtür.

Kandaki enerji ile ilgili deðiþimleri tespit edebilmek için ýþýk yayan bakteriler kullanýlmýþtýr. Mikrodalgada iþlem görmüþ yiyecek tüketiminden sonra kiþilerden elde edilen kan serumuyla karþýlaþan bakterilerin yaydýklarý ýþýnlarda belirgin bir artýþ gözlenmiþtir.

1991 yýlýnda Ýsviçre de Dr. Hans Ulrich Hertel ile Lozan Üniversitesinden bir profesörün birlikte yaptýklarý araþtýrmada da yukarýdaki sonuçlar elde edilmiþtir.

Bunlara ek olarak Ruslar tarafýndan tespit edilmiþ bir ‘’mikro dalga hastalýðý’’ vardýr. 1950’li yýllarda Ruslar radarýn geliþtirilmesi çalýþmalarýnda mikro dalgalara maruz kalmýþ binlerce iþçi üzerinde yaptýklarý araþtýrmada bu kiþilerde çok ciddi saðlýk sorunlarý olduðunu tespit etmiþler ve bu nedenle mikro dalga kullanýmý için kesin kýsýtlamalar getirmiþlerdir. Buna göre iþçiler en fazla 10mikrowatt enerjiye maruz kalabilecekler, siviller için ise bu miktar 1 mikrowatt belirtilmiþtir.

‘’The Body Electric’’ isimli kitabýnda Robert O.Becker mikrodalga radyasyonunun saðlýk üzerindeki etkileri ile ilgili olarak Ruslar tarafýndan yapýlan araþtýrmayý ve ‘’mikrodalga hastalýðýný’’ þöyle tanýmlamýþtýr :-

‘’Mikrodalga hastalýðýnýn ilk iþaretleri düþük kan basýncý ve düþük nabýzdýr. Daha sonra çoðunlukla sempatik sinir sisteminin kronik olarak uyarýlmasý (stres sendromu) ve yüksek kan basýncý ortaya çýkar.

Bu dönemde baþ aðrýsý, baþ dönmesi, göz aðrýsý, uykusuzluk, huzursuzluk, endiþe, mide aðrýsý, sinirsel gerilim, konsantrasyon bozukluðu ve bunlara ek olarak apandisit, katarakt, üreme organlarý ile ilgili sorunlar ve kanser görülür.

Kronik semptomlardan sonra adrenalin fazlalýðý, koroner damarlarýn bloke olmasý ve kalp krizleri ortaya çýkar.

Ayrýca lenfatik sorunlarda gözlemlenmiþtir ki bu da bazý kanser türlerini önleyebilmek için bedenin ihtiyacý olan gücün daha azalmasýna yol açmaktadýr.

Yapýlan gözlemlerin sonuçlarýna göre kanda daha fazla kanser hücresi oluþtuðu, ayrýca mide ve baðýrsak kanserlerinde de artýþ olduðu gözlemlenmiþtir. Ayrýca, daha fazla sindirim sorunu, idrar ve dýþkýlama sisteminde yavaþ yavaþ bozulmalar meydana gelmiþtir
   
Etiketler: mikrodalga frnn zararlar
Anahtar kelimeler: Mikrodalga fýrýnýn zararlarý,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]