Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Tarih, Kültür Sanat ve Ede / Ödevler,Tezler ve Kaynaklar / Ahmet hamdi tanpýnar edebi kiþiliði

Ahmet hamdi tanpýnar edebi kiþiliði


Ahmet hamdi tanpýnar edebi kiþiliði konusu Ödevler,Tezler ve Kaynaklar kategorite tartlmaktadr.
 Ahmet hamdi tanpýnar edebi kiþiliði
Gnderen 2009-05-09 00:55 GMT  
Mesajlar: 2050
Ahmet hamdi tanpýnar edebi kiþiliði
Ahmet Hamdi Tanpýnar (23 Haziran 1901 Ýstanbul-24 Ocak 1962 Ýstanbul) Türk romancý ve þairdir.

Yaþamý

Lise öðrenimini Antalya Lisesi'nde tamamladýktan sonra 1923 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Liselerde ve yüksek okullarda çeþitli dersler okuttu. 1939 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatý profesörlüðüne atandý. 1942-1946 yýllarý arasýnda Maraþ Milletvekili olarak görev yaptý. Bir süre Milli Eðitim müfettiþliði yaptýktan sonra 1949 yýlýnda Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’ndeki görevine döndü.

Gençlik yýllarýnda Yahya Kemal ve Ahmet Haþim'in talebesi ve dostu olmuþ, Batý edebiyatýndan Paul Valery ile Marcel Proust'u kendisine üstad olarak seçmiþtir. Bu yazarlar edebiyatta güzellik ve mükemmeliyete ön planda yer verirler. Onlara göre edebiyat, týpký resim ve musiki gibi "güzel sanat"týr. Onlardan farký, boya ve ses yerine, insaný ve hayatý anlatmada bu iki vasýtadan çok daha zengin olan dili kullanmasýdýr.

Tanpýnar þiiri hayatýnýn en büyük ihtirasý haline getirmiþ, fakat asýl kabiliyetini þiir estetiðine göre yazdýðý mensur eserlerde göstermiþtir. Ýlk þiiri 1920’ de yayýmlanmýþtý. Geniþ okuyucu kitlesi onu umumiyetle lise kitaplarýna ve antolojilere giren "Bursa'da Zaman" þiiri ile tanýr. Altmýþ kadar þiirinden ancak otuz yedisi ile, tek þiir kitabýný ölümüne yakýn çýkardý: Þiirler (1961; Bütün Þiirleri adýyla geniþletilmiþ olarak 1976). Þiirlerinde bir imaj ve müzik kaygýsý taþýdýðý, hikaye ve romanlarýnda da, baþta zaman tema’sý olmak üzere, psikolojik anlarý, bilinçaltýný aradýðý, yansýttýðý görülür. (Geniþ bilgi Prof. Mehmet Kaplan’ ýn Tanpýnar’ ýn Þiir Dünyasý;1964 kitabýnda).

Çeþitli baskýlarý olan eserleri Dergah Yayýnlarý’ nda toplanmaktadýr. Enis Batur, 1992 yýlýnda Ahmet Hamdi Tanpýnar’ dan “Seçmeler” adlý bir kitap hazýrladý. Yazar ile ilgili yayýnlanmýþ en son eser 2007 yýlýnýn sonunda çýkan "Günlüklerin Iþýðýnda Tanpýnar'la Baþbaþa"dýr. Eser Tanpýnar'ýn 1953 yýlýnda yazmaya baþladýðý ve 1962 yýlýnda vefatýna kadar tuttuðu notlardan oluþmaktadýr.[1] [2]

Eserleri

Þiir

Þiirler,1961; Bütün Þiirleri adýyla geniþletilmiþ

Hikaye

* Abdullah Efendinin Rüyalarý, 1943;
* Yaz Yaðmuru, 1955;
* Hikâyeler, 1983, Dergâh Yay. 2002)

Roman

* Huzur, 1949; Dergâh Yay. 2004;
* Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 1962, Dergâh Yay. 2004;
* Sahnenin Dýþýndakiler, 1973;
* Mahur Beste, (1975), Dergâh Yay. 2003;
* Aydaki Kadýn, ( d1986)

Deneme

* Beþ Þehir, 1946; Dergâh Yay. 2004)
* Yahya Kemal, (1961)
* Edebiyat Üzerine Makaleler, (1969),(ölümünden sonra derlenmiþtir)
* Yaþadýðým Gibi, (1970)

Monografi

* XIX. Asýr Türk Edebiyatý Tarihi, (1949)

Hakkýnda Hazýrlanmýþ Eserler

* Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn Mektuplarý, Zeynep Kerman (1974; geniþletilmiþ ikinci basým, 1992)
* Ahmet Hamdi Tanpýnar'dan Seçmeler, Enis Batur (YKY, 1992)
* Boþluða Açýlan Kapý, Haluk Sunat (Baðlam, 2004)
* "Bir Gül Bu Karanlýklarda" Tanpýnar Üzerine

ýlar. Hazýrlayanlar: Abdullah Uçman, Handan Ýnci. Kitabevi, 2002.

* Günlüklerin Iþýðýnda Tanpýnar'la Baþbaþa HazýrlayafES ,.çdöflesnlar: Zeynep Kerman, Ýnci Enginün. Dergâh Yay., 2007.
* Tanpýnar'ýn Þiir Dünyasý, Mehmet Kaplfesfdfesf esfesan (ÝÜ Edebiyat Fak. Yay.,1964; ikinci basým, Dergâh Yay.,1983)
   
Anahtar kelimeler: Ahmet hamdi tanpýnar edebi kiþiliði,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]