Reklam Ver
Üyelik alımları tamamen ÜCRETSİZDİR. Üye ol butonuna tıklayarak üyelik alabilirsiniz. Giriş yap Üye ol
Forumlar / Tarih, Kültür Sanat ve Edebiya / Tarih ve Tarihi Olaylar / Bordo bereliler kimdir

Bordo bereliler kimdir


Bordo bereliler kimdir konusu Tarih ve Tarihi Olaylar kategorite tartışılmaktadır.
 Bordo bereliler kimdir
Gönderen 2009-05-28 00:32 GMT  
Mesajlar: 4670
Bordo bereliler kimdir
Bordo Bereli


Bordo Bereliler, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin deðiþik sýnýf ve rütbelerdeki subay ve astsubaylarýndan oluþan, iç ve dýþ tehditlerin bertaraf edilmesine karþý her türlü arazi ve iklim þartlarýnda görev yapabilecek nitelikte üst düzey eðitime tabi tutularak yetiþtirilmiþ özel askerlere verilen isimdir. Tugay seviyesinde (sonra tümen ve 2006 Yaþ kararlarý ile Kolordu seviyesine çýkartýlmýþtýr.) Oluþturulmuþ olan Özel Kuvvetler Komutanlýðý'na (Eski Adý Özel Harp Dairesi Baþkanlýðý) olarak görev yaparlar. Söz konusu Tugay, Bordo Bereliler ile Muharabe Arama Kurtarma (MAK), Su Altý Taarruz(SAT), Deniz Piyade Keþif timlerini bünyesinde barýndýrmakla beraber, fiili durumda sadece Bordo Bereliler ve MAK doðrudan Tugay'ýn emrinde görev yapmaktadýr.

Bordo Bereliler ayný zamanda devlet büyüklerinin yakýn koruma görevini de yerine getirirler. Dünyanýn en iyi askeri özel timleri sýralamasýnda 1. sýrada yer alýr. (2004 yýlýnda Almanya'da düzenlenen Özel Kuvvetler yarýþmasýndaki birincilik performansýyla ilk sýrada yer almýþtýr). Ününü Abdullah Öcalan'ýn yakalanma görevinde duyurmuþtur. Bordo Berelilere üye olan askerlerin adlarý soy adlarý MÝT tarafýndan korunur.

Egitimleri

Yurtiçi, yurtdýþý ve ihtisas eðitimi olmak üzere 3 ayrý dalda 47 ayrý ders eðitimi gören "bordo bereliler", 3.5 yýlda yetiþmektedir.Yurtiçinde 72 hafta süreli temel nitelikli kurslar gören elit askerlere, bu eðitimden sonra yurtiçi ve yurtdýþýnda ihtisas eðitimi verilmekte, ihtisas süreleri 10 ila 52 hafta arasýnda deðiþmektedir. Yaklaþýk 3 - 3.5 yýl sonunda aday, gerçek bir "bordo bereli" olmak suretiyle özel timlerde görev alacak duruma gelmektedirler.

Yurtiçinde; savaþ beden eðitimi, özel harekat, yakýn muharebe, teþhis-tanýma, uzak mesafeli keþif ve devriye, sýzma, yaþamý sürdürme - sorgulama sorguya mukabele, kaçma - kurtulma, hedef tarifi - ateþ tanzimi - hasar tespiti, özel operasyon, psikolojik harekat, halka yardým, paraþüt, komando, gayri nizami savaþ, koruma, kýþ muharebesi, kurbaða adam, serbest paraþüt eðitimi.

Ýhtisas kurslarýnda; atlatýcý ve yer ekip komutanlýðý, tahrip teknikleri, mayýn ve bubi tuzaklarý, ilk ve acil yardým, cerrahi teknisyen, hayatta kalma-kurtulma, cephane imha, hafif silah uzmanlýðý, aðýr silah uzmanlýðý, istihbarat uzmanlýðý, harekat uzmanlýðý, muharebe kurslarý, psikolojik harekat kurslarý, muharebe arama-kurtarma(MAK).

Yurtdýþýnda; özel kuvvetlerde uzmanlýk, hava indirme, sivil iþler, halkla iliþkiler, devriye, yaþamý sürdürme, psikolojik harekat kurslarýdýr.

Abdullah Öcalan'ýn Kenya'dan alýnmasýný saðlayan birliktir. Öte yandan Bordo Bereliler güneydoðuda yürütülen iç güvenlik operasyonlarý çerçevesinde Güneydoðu Anadolu ve Kuzay Irak'ta sayýsýz çatýþmaya girmiþtir. Bu çerçevede NATO bünyesinde bulunan ülke özel kuvvet personeline göre çok daha tecrübeli addedilmektedir. Ayrýca dünyada güven atýþý eðitimi yapan tek timdir. Ýki bordo bereli karþý karþýya geçerler. Biri kafasýna kitap büyüklüðünde bir hedef tutar. Diðeri bu hedefe gerçek mermilerle yürüyerek ateþ eder, ortaya geldiðinde durur, arkasýný döner, silahlarý bacaklarýnýn arasýndan geçirip ateþ etmeye devam eder. Daha sonra hedefi tutan silahlarý alýr. Ve ayný þeyler tekrar yapýlýr.

ABD'de yapýlan Eagle Forces yarýþmasýnda Spetsnaz, Yeþil Bereliler, GSG, SAT, Desert Force gibi ekipleri 4 yýl boyunca geride býrakarak birinci olmasý sonucu yarýþma sonlandýrýlmýþ ve tekrarý olmamýþtýr.   
Etiketler: bordo bereliler kimdir
Anahtar kelimeler: Bordo bereliler kimdir,, 2015 full indir, yeni sürümü indir, tek link indir, türkçe albüm indir, videolu anlatımı, programsız anlatım, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]