Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Her Telden Karýþýk Konu / Bunlarý Biliyormuydunuz? / Direksiyon Sýnavýnda Yapýlmasý Gerekenler

Direksiyon Sýnavýnda Yapýlmasý Gerekenler


Direksiyon Sýnavýnda Yapýlmasý Gerekenler konusu Bunlarý Biliyormuydunuz? kategorite tartlmaktadr.
 Direksiyon Sýnavýnda Yapýlmasý Gerekenler
Gnderen 2009-06-04 16:01 GMT  
Mesajlar: 824
Direksiyon Sýnavýnda Yapýlmasý Gerekenler
23 Mayýs&񗝉da bende direksiyon sýnavýna gireceðim ve bir kaç tüyo almak lazýmmýþ. Yani hödük gibi kapýyý açýp gaza basma yok. Nazikçe kibarca not verecek hocalarýn gönlünü alarak. Ufak ufak naðmeler yaparak. Yani yeni gelinin direksiyon tuttuðu gibi tutacakmýþýz.

Öncelikle direksiyon sýnavý için giriþ belgesi almak gerekiyor. Yani direksiyon sýnavýný hak ettiðini belgeleyecek daha sonra sürücü kursunda size güzergahý ve ne zaman geleceðinizi söyleyecekler. Genellikle saat 08:00 ile 09:00 - 12:00 ila 13:00 arasý oluyor.

Neyse, direksiyon sýnavý günü sýra size geldiðinde..

Kapýyý sol elinizle açýð sað ayaðýnýzla girin. Bu saðdan veya soldan gelen araçlarý kontrol etmenize yardýmcý olacak.
Komisyon üyeleri eðer soru sorarsa hiç birþey yapmadan cevap veriniz. Yani saðý solu kurcalamak iyi bir görüntü vermez.
Yanýnýzdaki öðretmeniniz size ait olan ve komisyondan aldýðý kaðýdý size imzalamanýz için verecektir. Adýnýzýn üstüne imzanýzý atýn.

Kalkýþa hazýrlýk:

Önce oturduðunuz koltuðu ayarlayýn
Aracýn dikiz aynalarýný ayarlayýn.
Aracýn vitesini boþa alýn. Bu iþlemi yaparken debraja tam basýnýz.
Aracý marþa basarak çalýþtýrýn.
Kalkýþ yapmak için sola sinyal verin.
El frenini indiriniz. Bu iþlem sýrasýnda sol ayaðýnýz debrajda sað ayaðýnýz frende olmalý.
Debraja tam basarak vitesi birinci vitese takýn.
Aynalar aracýlýðýyla yolu kontrol edip çýkýþýnýzý yapýn.

Hareket sýrasýnda:

Debrajý yumuþak bir þekilde kaldýrarak hafif bir þekilde gaza basýn. Debrajý bir anda kaldýrýrsanýz araba sendeler yazýk olur.
Kalkýþ yapýldýktan sonra sað þeritten ilerlenir.
Birinci vies her zaman kalkýþ vitesidir. Kalkýþ esnasýnda kullanýlýr. Diðer hallerde minimum ikinci vites kullanýlmalýdýr.
Araba ile bir yerde durulduðunda birinci vites ile kalkýþ yapýn. Kesinlikle ikinci vites ile kalkýþ yapmayýn. Araba stop eder yazýk olur.

Durmak ve Park etmek:

Durmak istediðinizde 10 / 15 metre önce saða sinyal veriniz.
Aynalar aracýlýðýyla arkadan gelen arabalarý kontrol edin ve saða doðru yanaþýn.
Uygun yer bulunup park edileceðinde yavaþca frene basýn, debraja tam basarak yavaþ yavaþ durun.
Vitesi boþa alýp frene basýn, bu sýrada debraja basýlý tutun ve el frenini indirin.
Emniyet kemerini çýkarýn. Nüfus cüzdanýnýzý alýn. Kapýnýzý açýp inin.
Sýnavýnýz bitmiþtir. Sonuçlarý akþam 17:00&񗝢da sürücü kursundan öðrenebilirsiniz. Notlar 100 üzerinden deðerlendiriliyor ve geçebilmek için en az 70 almanýz gerekiyor.

Haydi hayýrlý olsun.
   
Anahtar kelimeler: Direksiyon Sýnavýnda Yapýlmasý Gerekenler,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]