Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Yerel Haberler / Öcalan tecavüz edip öldürmüþ

Öcalan tecavüz edip öldürmüþ


Öcalan tecavüz edip öldürmüþ konusu Yerel Haberler kategorite tartlmaktadr.
 Öcalan tecavüz edip öldürmüþ
Gnderen 2008-09-08 10:44 GMT  
Mesajlar: 4670
Öcalan tecavüz edip öldürmüþ
Öcalan tecavüz edip öldürmüþ
08 Eylül 2008 Pazartesi 09:27
Teröristbaþý Abdullah Öcalanýn yanlarýndaki kadýnlara davranýþý da vahþet dolu... Þemdin Sakýk kitabýnda bakýn nasýl anlatmýþ?
20 yýlýný geçirdiði PKKda üst düzey sorumluluða kadar yükselen Þemdin Sakýk örgütün iç yüzünü kitaplaþtýrdý. Sakýk, daha çok Ýmralýda tutuklu bulunan teröristbaþý Öcalanýn özel hayatýna dair bilgileri ifþa ediyor. Adalet Bakanlýðý, sakýncalý bulduðu Sakýkýn son kitabýnýn yayýmlanmasýna izin vermedi. Aksiyon Dergisi bu haftaki sayýsýnda Ýmralý da Bir Tiran isimli kitapta yer alan çarpýcý iddialara yer verdi.

Ýþte kitaptan bazý ayrýntýlar:

KADINLAR BÝR BÝR VURULUR

Þemdin Sakýk, kitabýnda teröristbaþý Abdullah Öcalanýn kadýn militanlarý nasýl istismar ettiðini de örnekler vererek anlatýyor. Öcalanýn Suriyede bulunan yoðunlaþma adý verilen evlere istediði kadýn militaný aldýðý belirtiliyor. Hatta Öcalan kadýnlarý seçmek için PKKlýlarýn eðitim sýrasýnda çekilen görüntülerini izleyip beðendiði teröristi Suriyeye çaðýrýyor. Sakýk, tanýk olduðu olaylarý aktarýrken idamlarýn kime sorulmasý gerektiðini de söylüyor: "Öcalan, bütün bu kýzlarý eðitim için çaðýrdýðýný söylüyordu. Herkese sahip olmak istiyordu; ama kýzlarýn çoðunluðu cinsel tacizlere ve köleleþtirme yaklaþýmlarýna boyun eðmediler. Bu kýzlara, fahiþeler, ajanlar, önderliðe özel savaþ açmýþlar diyerek suçlamalarda bulunurdu. Küfür saðanaðý altýnda bir-iki tetikçiye teslim edip sorgulama merkezi olan Lübnan ýn Bar Elias Kentine gönderirdi. Düzmece ifadeler imzalatýr ve haklarýndaki ölüm cezalarýný onayladýktan sonra ya döverek ya boðarak ya da kurþuna dizerek öldürtürdü. Irzýna geçtiði kýzlarýn sayýsýný bilmediði gibi tecavüzünü reddeden kaç kýzý ölüme gönderdiðini de bilemez. Ama belki Rýza Altun kaç kýzý öldürdüðünü bilir."

ÖNCE ÝLÝÞKÝYE GÝRÝP ARDINDAN ÖLDÜRTÜYORDU

Yoðunlaþma evlerinde Öcalanýn cinsel iliþkiye girip sonra ajan diye öldürdüðü kýzlarýn isimleri de var kitapta. Her kýzýn hayatý uzun uzun anlatýlýyor. Evin, Adife, Dilan, Medya, Saime Aþkýn (Delal), Ayten Yýldýrým (Eski PKK yöneticilerinden Hamili Yýldýrýmýn eþi. Yýldýrým þu anda Elbistanda cezaevinde bulunuyor. Ergenekon operasyonunda gizli tanýk sýfatýyla ifadesine baþvuruldu.), Bircan Yýldýz bunlardan sadece birkaçý.

KARDEÞÝNÝN KARISINA DA TECAVÜZ ETMÝÞ

Ancak kitapta yer alan bir bölüm dehþet verici boyutta. Öcalanýn, kardeþi Osman Öcalanýn karýsýný nasýl alýkoyduðu ve Selim Çürükkayanýn eþine nasýl tecavüz ettiði aktarýlýyor. Þemdin Sakýk iki olaya dair þu bilgileri veriyor: "Osmanýn eþi Zehrayý yanýna, yani yoðunlaþma evlerine aldý. O evlere giren her kadýna yaptýðý gibi o kýzýn da ýrzýna geçti. Olup bitenleri duysun diye de bu yaklaþýmýný ve hakaretlerini etrafýna sezdirdi. Yüzlerce kiþiye hitap ederken Bizim Osman da ben kadýn seviyorum diyor. Ulan aþaðýlýk adam, sen kim, kadýn sevmek kim. Kadýný sevseydin, sevdiðin kadýn yanýnda olurdu. Oysaki onun seviyorum dediði kadýn þu anda benim yanýmda. Öyle ki ne yapýyorsam yanýmdan ayrýlmak istemiyor. Beni ona tercih etmiþ olmalý ki git desem de gitmiyor.dedi." Zehra daha sonra bir çatýþmada ölür.

MED TV YE ÝTÝRAF

Sakýka göre Öcalan, diðer tecavüz olayýný da þöyle anlatýyor: "Yine 1997 baharýnda, MED-TV kanalýnýn bir muhabiri röportaj için Þama gelmiþti. Röportajda, bu alçak Selim (Çürükkaya), zar-zor namusumu kurtardým diyor. Namusum dediði de kadýnýdýr. Ulan, aþaðýlýk adam, o kadýnýn kaç kez altýmdan geçtiðini biliyor musun? Kalkmýþ, utanmadan namusum diyor. Namusunun içine ettim, içine."

APO YAÞAR KEMALDEN ROMANINI YAZMASINI ÝSTEMÝÞ

Sakýka göre Öcalan, Yaþar Kemalden kendi romanýný yazmasýný istemiþ; "Aha ben, güneþ gibi ortadayým... Aslýnda doðru bakmasýný bilseydiniz, Kürt romanýný çoktan yazdýðýmý görecektiniz. Türk romanýný da yazmýþ sayýlýrým. Görüyorsun, bazýlarý da sözde kendilerine romancý diyor. Örneðin Yaþar Kemal. O asimilasyon çocuðundan, o yeni yetme Kemalden söz ediyorum. Benim gibi büyük ve de mücadeleci bir kiþilik ortada dururken, böyle bir halkýn varlýk yokluk savaþý yürütülürken; o gitmiþ Çukurovanýn börtü böceðiyle, kurdu kuþuyla uðraþýyor... Yazýk deðil mi, insan bu kadar deðeri görmezden gelir mi?"

ORHAN PAMUK A ELEÞTÝRÝ

Öcalan, Orhan Pamuku da yerden yere vuruyor, onu hayal yazmakla suçluyor: "Nakkaþlarý yazýyor... bu büyük savaþý görsene, bu inanýlmaz kiþilik abidesine baksana. Böyle sýradan ve basit þeylerle uðraþmanýn ne anlamý var. Kesinlikle Özel Savaþýn bir yönlendirmesidir."
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
   
Gnderen 2008-11-11 16:49 GMT  
Mesajlar: 74
Öcalan tecavüz edip öldürmüþ
Alnt
Linkleri grebilmek YE olmalsnz. Adsense-tr :
Öcalan tecavüz edip öldürmüþ
08 Eylül 2008 Pazartesi 09:27
Teröristbaþý Abdullah Öcalanýn yanlarýndaki kadýnlara davranýþý da vahþet dolu... Þemdin Sakýk kitabýnda bakýn nasýl anlatmýþ?
20 yýlýný geçirdiði PKKda üst düzey sorumluluða kadar yükselen Þemdin Sakýk örgütün iç yüzünü kitaplaþtýrdý. Sakýk, daha çok Ýmralýda tutuklu bulunan teröristbaþý Öcalanýn özel hayatýna dair bilgileri ifþa ediyor. Adalet Bakanlýðý, sakýncalý bulduðu Sakýkýn son kitabýnýn yayýmlanmasýna izin vermedi. Aksiyon Dergisi bu haftaki sayýsýnda Ýmralý da Bir Tiran isimli kitapta yer alan çarpýcý iddialara yer verdi.

Ýþte kitaptan bazý ayrýntýlar:

KADINLAR BÝR BÝR VURULUR

Þemdin Sakýk, kitabýnda teröristbaþý Abdullah Öcalanýn kadýn militanlarý nasýl istismar ettiðini de örnekler vererek anlatýyor. Öcalanýn Suriyede bulunan yoðunlaþma adý verilen evlere istediði kadýn militaný aldýðý belirtiliyor. Hatta Öcalan kadýnlarý seçmek için PKKlýlarýn eðitim sýrasýnda çekilen görüntülerini izleyip beðendiði teröristi Suriyeye çaðýrýyor. Sakýk, tanýk olduðu olaylarý aktarýrken idamlarýn kime sorulmasý gerektiðini de söylüyor: "Öcalan, bütün bu kýzlarý eðitim için çaðýrdýðýný söylüyordu. Herkese sahip olmak istiyordu; ama kýzlarýn çoðunluðu cinsel tacizlere ve köleleþtirme yaklaþýmlarýna boyun eðmediler. Bu kýzlara, fahiþeler, ajanlar, önderliðe özel savaþ açmýþlar diyerek suçlamalarda bulunurdu. Küfür saðanaðý altýnda bir-iki tetikçiye teslim edip sorgulama merkezi olan Lübnan ýn Bar Elias Kentine gönderirdi. Düzmece ifadeler imzalatýr ve haklarýndaki ölüm cezalarýný onayladýktan sonra ya döverek ya boðarak ya da kurþuna dizerek öldürtürdü. Irzýna geçtiði kýzlarýn sayýsýný bilmediði gibi tecavüzünü reddeden kaç kýzý ölüme gönderdiðini de bilemez. Ama belki Rýza Altun kaç kýzý öldürdüðünü bilir."

ÖNCE ÝLÝÞKÝYE GÝRÝP ARDINDAN ÖLDÜRTÜYORDU

Yoðunlaþma evlerinde Öcalanýn cinsel iliþkiye girip sonra ajan diye öldürdüðü kýzlarýn isimleri de var kitapta. Her kýzýn hayatý uzun uzun anlatýlýyor. Evin, Adife, Dilan, Medya, Saime Aþkýn (Delal), Ayten Yýldýrým (Eski PKK yöneticilerinden Hamili Yýldýrýmýn eþi. Yýldýrým þu anda Elbistanda cezaevinde bulunuyor. Ergenekon operasyonunda gizli tanýk sýfatýyla ifadesine baþvuruldu.), Bircan Yýldýz bunlardan sadece birkaçý.

KARDEÞÝNÝN KARISINA DA TECAVÜZ ETMÝÞ

Ancak kitapta yer alan bir bölüm dehþet verici boyutta. Öcalanýn, kardeþi Osman Öcalanýn karýsýný nasýl alýkoyduðu ve Selim Çürükkayanýn eþine nasýl tecavüz ettiði aktarýlýyor. Þemdin Sakýk iki olaya dair þu bilgileri veriyor: "Osmanýn eþi Zehrayý yanýna, yani yoðunlaþma evlerine aldý. O evlere giren her kadýna yaptýðý gibi o kýzýn da ýrzýna geçti. Olup bitenleri duysun diye de bu yaklaþýmýný ve hakaretlerini etrafýna sezdirdi. Yüzlerce kiþiye hitap ederken Bizim Osman da ben kadýn seviyorum diyor. Ulan aþaðýlýk adam, sen kim, kadýn sevmek kim. Kadýný sevseydin, sevdiðin kadýn yanýnda olurdu. Oysaki onun seviyorum dediði kadýn þu anda benim yanýmda. Öyle ki ne yapýyorsam yanýmdan ayrýlmak istemiyor. Beni ona tercih etmiþ olmalý ki git desem de gitmiyor.dedi." Zehra daha sonra bir çatýþmada ölür.

MED TV YE ÝTÝRAF

Sakýka göre Öcalan, diðer tecavüz olayýný da þöyle anlatýyor: "Yine 1997 baharýnda, MED-TV kanalýnýn bir muhabiri röportaj için Þama gelmiþti. Röportajda, bu alçak Selim (Çürükkaya), zar-zor namusumu kurtardým diyor. Namusum dediði de kadýnýdýr. Ulan, aþaðýlýk adam, o kadýnýn kaç kez altýmdan geçtiðini biliyor musun? Kalkmýþ, utanmadan namusum diyor. Namusunun içine ettim, içine."

APO YAÞAR KEMALDEN ROMANINI YAZMASINI ÝSTEMÝÞ

Sakýka göre Öcalan, Yaþar Kemalden kendi romanýný yazmasýný istemiþ; "Aha ben, güneþ gibi ortadayým... Aslýnda doðru bakmasýný bilseydiniz, Kürt romanýný çoktan yazdýðýmý görecektiniz. Türk romanýný da yazmýþ sayýlýrým. Görüyorsun, bazýlarý da sözde kendilerine romancý diyor. Örneðin Yaþar Kemal. O asimilasyon çocuðundan, o yeni yetme Kemalden söz ediyorum. Benim gibi büyük ve de mücadeleci bir kiþilik ortada dururken, böyle bir halkýn varlýk yokluk savaþý yürütülürken; o gitmiþ Çukurovanýn börtü böceðiyle, kurdu kuþuyla uðraþýyor... Yazýk deðil mi, insan bu kadar deðeri görmezden gelir mi?"

ORHAN PAMUK A ELEÞTÝRÝ

Öcalan, Orhan Pamuku da yerden yere vuruyor, onu hayal yazmakla suçluyor: "Nakkaþlarý yazýyor... bu büyük savaþý görsene, bu inanýlmaz kiþilik abidesine baksana. Böyle sýradan ve basit þeylerle uðraþmanýn ne anlamý var. Kesinlikle Özel Savaþýn bir yönlendirmesidir."
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Apo dan herþey beklenir... herhalde kimse þaþmamýþtýr C*
   
Etiketler: calan tecavz edip ldrm
Anahtar kelimeler: Öcalan tecavüz edip öldürmüþ,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]