Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Tarih, Kültür Sanat ve Ede / ATATÜRK Köþesi / Atatürkün Ýnsan Hak ve Hürriyetine Verdiði Ön

Atatürkün Ýnsan Hak ve Hürriyetine Verdiði Ön


Atatürkün Ýnsan Hak ve Hürriyetine Verdiði Ön konusu ATATÜRK Köþesi kategorite tartlmaktadr.
 Atatürkün Ýnsan Hak ve Hürriyetine Verdiði Ön
Gnderen 2009-06-04 19:05 GMT  
Mesajlar: 4670
Atatürkün Ýnsan Hak ve Hürriyetine Verdiði Ön
Atatürk&񗝉ün Ýnsan Hak ve Hürriyetine Verdiði Önem
"Madem ki; devlet bir idareye, bir hakimiyete maliktir, onu ifade ve infaz için bir takým vasýtalara muhtaçtýr. Bu vasýtalarý ihtiva eden devlet teþkilatýnda millet meclisi ve hükümet teþkilatý esastýr. Demokrasi prensibi hakimiyeti milliye prensibi þekline inkýlap etmiþtir. Bir vatandaþ kendi hürriyet ve hakkýný kendi maddi kuvvetine dayanarak temine kalkýþamaz. Bu hususlar fertlerin kuvvet ve teþebbüsleri ile deðil, milletin iradesini haiz olan devletin kudret ve nüfuzu ile temin olunabilir.
Türk, istibdat ve esaret zincirlerini parçalayabilmek için dahili ve harici düþmanlar karþýsýnda hayatýný ortaya attý, çok kanlý ve tehlikeli mücadelelere girdi, sayýsýz fedakarlýklara katlandý ancak ondan sonra hürriyetine sahip oldu. Bu sebeple hürriyet Türk'ün hayatýdýr. Artýk Türkiye'de her Türk hür doðar, hür yaþar. Türkler demokrat, hür ve mesul vatandaþlardýr. Türk ferdi hürriyetinden ve menfaatlerinden teþkilatý esasiye kanununda tayin olunduðu kadarýný Cumhuriyete býrakmýþtýr. Cumhuriyet ferdin, ona býraktýðý bir kýsým hürriyeti, ferdin ve Türk milletinin, dahilde hürriyetini ve harice karþý istiklalini temin için kullanýr."
Yine Atatürk temel hak ve hürriyetler konusunda þunlarý ifade etmektedir. "Hürriyetler baþlýca ferdin maddi menfaatlerine tekabül eder; dar anlamda kiþisel hürriyettir. Bunlardan en önemlileri seyahat ve yerleþme hak ve hürriyetidir. Bununla birlikte keyfi tutuklamalarý, hapis cezasýný yok etmek gerekmektedir. Ferdi mülkiyet çok önemlidir. Bir insanýn emeðinin ürünü olan her þeye sahip olmasý, devletin müdahale edemeyeceði, ferdin yüksek haklarýndandýr. Yine temel haklardan ticaret çalýþma ve sanat hürriyeti önemlidir. Bunlardan baþka, devletin, siyasi veya kamunun menfaat ve emniyeti amacýyla tekeli altýnda bulundurduðu iþleri baþkalarý yapamaz. Ýkinci grup hürriyetler ferdin fikir hayatýndaki hürriyet haklarýdýr. Bunlardan vicdan hürriyeti ferdin istediðini düþünmek, istediðine inanmak, kendisine ait siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduðu bir dini gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanýna hakim olunamaz".
Atatürk'ün temel hürriyetler konusundaki düþünceleri þöyle devam eder. "Ýçtima hürriyeti ve matbuat hürriyeti ayný prensipten çýkar. O prensip insanlarýn, fikirlerini serbest söylemek ve neþretmek hakkýdýr. Vatandaþlar, kendi talim ve terbiyeleri için ve umumun menfaatleri noktasýndan fikirlerini teati etmedirler. En büyük hakikatler ve terakkiler, fikirlerin serbest ortaya konmasý ve teati edilmesi ile meydana çýkar ve yükselir. Hürriyet, ihtimal ki zorla tesis olunur, fakat, herkese karþý taassüpsüzlük (tölerans) göstermekle ve aldýrmamazlýkla muhafaza edilir. Türkiye Cumhuriyetinde, herkes Allaha istediði gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini fikirlerinden dolayý bir þey yapýlmaz. Türkiye Cumhuriyetinin resmi dini yoktur. Türkiye'de bir kimsenin fikirlerini, zorla baþkalarýna kabul ettirmeye kalkýþacak kimse yoktur ve buna müsaade edilmez. "Kiþilerin özgürlüðü, devletin egemenliðine ve isteklerinin saklý bulundurulmasýna baðlýdýr. Devletin istekleri felce uðratýlmýþ olursa kiþilerin özgürlüklerini koruyacak hiçbir güç ve araç kalmaz. Vatandaþ olan kiþiler kendi özgürlüklerinin bir bölümünü seve seve, gerekli görerek devlete aslýnda vere gelmiþlerdir. Devlet kendine özgü olan istekle kiþisel özgürlüklerin bir bölümüne gene o özgürlükleri saðlamak için sahip olur. Yeter ki devletin buyrukluðu ulusun genel mutluluðu ve refahýna ve vatandaþa özgürlüklerinin saðlanmasýna harcanmýþ olsun."(Atatürk'ün, 17 Þubat 1931 günü Adana Türk Ocaðýnda yaptýðý konuþmadan)
Bunlarýn dýþýnda; Atatürk'ün 1 Mart 1924 tarihinde, TBMM II. Dönem açýþ konuþmasý, 30 Aðustos 1924 Dumlupýnar'da yaptýðý konuþma, Ankara Hukuk mektebine yazdýðý telgraf, 9 Ekim 1925 yýlýnda Cumhuriyet savcýlarýna sesleniþi, 5 Kasým 1925 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesini açarken yaptýðý konuþma, 1 Kasým 1928 tarihinde TBMM III. Dönem Yasama Yýllýný açýþ konuþmasý, Ankara Ýstiklal Mahkemesi kararý ve Mahkeme baþkanlýðýna yazdýðý telgraf, Türk Kadýnýna Seçme ve Seçilme Hakkýnýn verilmesine dair kanun üzerine açýklamalarý, 1 Kasým 1937 tarihinde TBMM V. Dönem 3 ncü Yasama Yýlý ve 1Kasým 1938 tarihlerinde TBMM V. Dönem 4 ncü Yasama Yýlý açýþ konuþmalarý, kitapta yer alan hukuk üzerine düþüncelerini yansýtan metinlerden bazýlarýdýr.
Eser, Kurtuluþ Savaþý ve öncesi ile Cumhuriyet Döneminde Atatürk'ün yapmýþ olduðu konuþma, demeç, aný, sohbet ve görüþlerden derlenmiþ, modern Türkiye Cumhuriyetinin felsefesi, genel anlamda demokrasi, insan haklarý ve kýsmen de kamu ve özel hukuk, özellikle haklar ve çeþitleri üzerinde Atatürk'ün görüþlerini farklý bir bakýþ açýsýyla deðerlendirebilmek için, herkes tarafýndan okunmasý gerekli bir baþvuru kaynaðýdýr.
   
Anahtar kelimeler: Atatürkün Ýnsan Hak ve Hürriyetine Verdiði Ön,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]