Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Her Telden Karýþýk Konu / Saðlýk / Hamileyken bebek herþeyi hisseder.

Hamileyken bebek herþeyi hisseder.


Hamileyken bebek herþeyi hisseder. konusu Saðlýk kategorite tartlmaktadr.
 Hamileyken bebek herþeyi hisseder.
Gnderen 2009-07-02 18:33 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Hamileyken bebek herþeyi hisseder.


Uzmanlardan anne adaylarýna: Korku, endiþe, heyecan veya mutluluk&񗝖 Bebek annenin tüm hissettiklerini hissedebiliyor. Huysuz, hýrçýn bebeklerin geliþimlerine baktýðýmýzda, annenin hamilelik döneminde bir olumsuzluk yaþadýðýný görüyoruz.

Tuhaf bir halsizlik hissi, aðýzda metalik bir tat, göðüslerde büyüme ve hassasiyet, bulantý, böþ dönmesi, aniden bazý yiyecek ve içeceklerden uzak durma isteði ve duygusal iniþ çýkýþlar&񗝖 Bütün bunlar kadýnýn içinde yepyeni bir hayatýn tomurcuklanmaya baþladýðýnýn ilk iþaretleri&񗝖

Kadýnlar iþ yaþamýnda hýzla basamaklarý çýkarken, geç anne olan veya çocuksuz kadýnlarýn sayýsý artmýþtý. Ancak son yýllarda kadýnlar anneliði yeniden keþfetti. Batý&񗝉da üst düzey yönetici kadýnlar arasýnda çocuk yapmak giderek yaygýnlaþýyor. Bir canlý yaratmanýn, aslýnda mucizeyle eþdeðer olduðunun farkýna vardý kadýnlar ve bu duyguyu tatmak istiyor. Beþ
temel içgüdü arasýnda en kuvvetlisi olarak nitelendirilen anneliði tadan pek çok kadýn bunu &񗝌Mutluluk, bu demek&񗝍 cümlesiyle özetliyor. Bu yazý dizisinde bebeðin geliþimi, yapýlmasý ve yapýlmamasý gerekenler uzmanlarýn aðzýndan anlatýlacak. Hamilelik sürecinde kadýnlarý bekleyen sorunlarýn yaný sýra hamileliði zevkli ve rahat geçirmenin, bebeði mutlu etmenin, saðlýklý olmasýnýn püf noktalarý da verilecek.

Anne olmaya karar vermiþ bir kadýn için hayatýnýn en mutlu aný, muhtemelen gebelik testinin pozitif çýktýðý gündür. Bu tarifi imkânsýz mutlulukla birlikte, beslenmeden uyku düzenine, alkolden egzersiz ve strese kadar her alanda yeni bir hayat baþlar. Doktorlarýn bu dönem içi anne adaylarýna önerdiklerini ise &񗝌Rahat olun, paniðe gerek yok&񗝍 diye özetlemek mümkün. Metropolitan Florance Nightingale Hastanesi&񗝉nden Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný ve Kadir Has Ãœniversitesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Saraçel, annenin tüm hissettiklerini bebeðin de hissettiðine dikkat çekti: &񗝌Annenin korkularý, heyecaný, tüm hissettiklerini bebek algýlayabiliyor. Eðer anne mutlu ve huzurlu olursa bebek de aynen öyle olur. Bazen önemsemediðimiz þeyler bile bebeði etkileyebiliyor. Altý ay kadar hiç susmayan, huzursuz, huysuz bebekler biliyorum. Bu bebeklerin annelerinin hamilelik dönemine baktýðýmýzda mutlaka bir olumsuzluk yaþadýðýný görüyoruz. Kimi farkýnda olarak kimi de olmayarak yaþýyor bunu.&񗝍

Çevrenin sorumluluðu

Bugüne kadar 8 bine yakýn bebeði izleyen Saraçel, hamilelikte sadece annenin deðil çevresindekilerin de sorumluluðu olduðunu hatýrlattý: &񗝌Hamilelik uzun bir süreç olduðundan anne adayý için yorucudur. Annenin beslenmesine, saðlýðýna dikkat etmesi, aylýk olarak doktoruna gitmesi, sigara ve alkolden uzak durmasý gerekiyor. Çünkü alýnan her nefes, her yudum bebeðe de gidiyor. Bunun yaný sýra özellikle anne psikolojisi çok önemli. Anne kendini korku, kaygý ve stresten arýndýrmalý. &񗝈Bebeðim saðlýklý olacak mý, sakat doðar mý, onu yeterince besleyebiliyor muyum, kasýlýyor muyum, erken doðum olur mu?&񗝉 gibi kaygýlarý bebek hemen algýlýyor. Eðer anne erken doðuracaðým deyip durursa o bebek yerinde durmaz ve doðar. Annenin yaþadýðý zorluklarý hisseden bebekler depresyona bile girebiliyor! Bu sýkýntýlarýn devamý bebek doðduktan sonra da yaþanýyor.&񗝍

Bu testlere dikkat!

Geliþen týp artýk anne karnýnda da hastalýklarý tespit edebildiði için ailelerin testleri ihmal etmemesi gerektiðinin altýný çizen Doç Dr. Saraçel, hamilelikte ilk üç ay ilaç kullanýlmamasý gerektiðini vurguladý: &񗝌Ýlaçlar, sakat doðumlara, bebeðin herhangi bir organýnýn eksiz olmasýna yol açabilir. Eðer annenin yaþý 34- 35 ve daha yukarýysa kesinlikle ayrýntýlý ultrason istenmeli. Çünkü testlere karþýn bazen kaçan vakalar oluyor ve down sendromu gibi sorunlu bebekler doðabiliyor. Annenin yaþý
ileriyse mutlaka &񗝈amniyo sentez&񗝉 yapýlmalý. Üçlü testler de yanýltýcý olabiliyor. Bu yüzden gerekiyorsa kromozom analizi yaptýrsýn ve sonuçlarýný mutlaka takip etsin. Anne karnýnda bebeðin geliþiminde gerilik varsa, bebek olmasý gerekenden küçükse mutlaka baktýrýlmalý. Çünkü bebek her þeyi mutlaka mesaj olarak veriyor.&񗝍

&񗝈Her þey yolunda&񗝖&񗝉

Tüm zorluklara karþýn hamilelik döneminde olaðanüstü hal ilan etmeye gerek olmadýðýný vurgulayan Saraçel&񗝉in anne adaylarýna öðütleri þöyle: &񗝌Elinizi karnýnýza koyarak ilk aydan itibaren iletiþim kurun. Sizi kaygýlandýracak olmayacak þeyleri düþünmek yerine, rahatlatýcý uðraþlarla ilgilenin. Bir müzik aleti çalýyorsanýz ona devam edin, bu bebeðe de iyi gelir. Stresten uzak durun, mutlu bir ortam yaratmaya çalýþýn. Hafif egzersizler, yürüyüþler hem sizi hem de bebeðinizi mutlu eder. Bu ayný zamanda karýn kaslarýnýzýn güçlenmesini de saðlayacaktýr. Spor yapan annelerin yapmayanlara oranla çok daha rahat bir hamilelik ve hamilelik sonrasý dönem yaþadýðý tespit edilmiþ bir gerçek. Anne adayýnýn hem kendine, hem bebeðine sýk sýk &񗝈her þey yolunda&񗝉 diyerek keyifli ve sakin bir hamilelik geçirmesi mümkün.&񗝍

&񗝈Anne adaylarý için folik asit desteði önemli&񗝉

Çalýþma hayatýnýn gerekleri nedeniyle kadýnlarýn artýk &񗝈planlý&񗝉 hamilelik yaþadýðýný belirten Memorial Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Arzu Özgeneci, folik asidin önemine dikkat çekti. Özgeneci, anne olmaya karar veren kadýnlara üç ay öncesinden baþlayarak folik asit verilmesi gerektiðini söyledi. Folik asit tabletlerinin bebeðin saðlýklý bir omurga ve omurilik geliþtirmesi için gerekli olduðunu vurgulayan Özgeneci, hamilelikle birlikte 10-12 kilogram almanýn, uyku süresinin artmasýnýn normal olduðunu ve annelerin endiþelenmemesi gerektiðini söyledi. Hamilelikle birlikte anne adayýnda birtakým hormonal deðiþimler olduðunu ve bu duruma karþý hazýrlýklý olunmasý gerektiðini hatýrlatan Dr. Özgeneci, &񗝌Ufak deðiþiklikler yapmak hamilelik döneminizde daha rahat olmanýz için yeterli olabilir. Örneðin yatýþ pozisyonunuzu deðiþtirin. Sol taraf yerine sað tarafýnýza doðru veya sýrt üstü yatmak bu dönem için en ideali. Ayrýca ilerleyen aylarda topuklu ayakkabýlardan uzak durmak da önemli&񗝍 dedi.

Adým adým bebeðin geliþi

1. ay: Bebeðin beslenmesini ve geliþimini saðlayan plasenta oluþmaya baþlar. Rahim büyür. Anne adayýnda duygu dalgalanmalarý görülür.

2. ay: Anne adayýnda yorgunluk belirtileri, bulantý, kabýzlýk, hazým sorunu ve idrara sýk çýkma görülür. Duygusal deðiþiklikler devam eder. Dýþarýdan bakýldýðýnda hamilelik fark edilmez. Bebeðin organ geliþimi için kritik döneme girilir. &񗝈Bebek&񗝉 yaklaþýk 10 gram aðýrlýðýndadýr, yani bir fasulye tanesi kadar. Göz ve kulak taslaklarý oluþur. Derince bir tabaka halinde belirmeye baþlar.

3. ay: Vücutta dýþ görünüm anlamýnda belirgin deðiþim yoktur, ancak göðüslerde dolgunluk ve hassasiyet meydana olur. Baðýrsaklar tembelleþtiði için annede kabýzlýk, yorgunluk ve bacaklarda varisler görülebilir. Bu dönemde duygu deðiþimleri fazlalaþýr. Anne adayý baþ aðrýsý ve baþ dönmesiyle ilgili þikâyetler yaþayabilir. Anne karnýndaki bebeðin boyu 5-6 santimetreye, aðýrlýðý ise 15-20 grama ulaþýr. Kontrollerde doktorunuz steteskopla bebeðin kalp atýþlarýný duyabilir. Bebek bu dönemde içinde yüzdüðü suda hareket etmeye baþlar. Ellerde ve ayaklarda týrnaklar uzar. Gözlerse kapalýdýr.

4. ay: Artýk bebeðinizin kýz mý, erkek mi olduðunu öðrenebilirsiniz. Anne adayýnýn hamileliði dýþarýdan belli olmaya baþlar. Ýdrara gitme sýklýðý azalýr. Belli bazý yiyeceklere karþý istek belirir. Bebeðin aðýrlýðý 120 grama ulaþýr, yani annenin avucuna sýðabilecek büyüklüktedir. Ultrasonda bebeðin hýçkýrdýðý saptanabilir. Bu ayda bebeðin saçý çýkýyor. Dördüncü ayýn son haftasýnda bebek ýþýða tepki verebilir. Ultrasonda bebeðin parmaðýný emdiðini görebilirsiniz.

5. ay: Plesanta geliþimini tamamlar, artýk daha fazla geniþlemez. Sadece çapý büyür. Anne, bebeðin hareketlerini hisssetmeye baþlar. Bebek hýzla geliþmektedir. Bebeðin, dolayýsýyla karnýn büyümesi baðýrsaklarý sýkýþtýrýr, kabýzlýk artar. Bebeðin hýzlý geliþimi anneye de yansýr ve daha fazla yemeye baþlar. Kilo artýþý devam eder. Bununla birlikte gebelik çatlaklarý olabilir. Bebek, 250-450 gram arasýndadýr. Bebeðin hareketleri hýzlanýr ve kuvvetlenir. Saatte en az iki kez hareketleri hissedilir. Aslýnda hareketleri bundan daha fazladýr ancak anne sadece kuvvetli olanlarýný hisseder. Bebeðin uyku düzeni de oluþmuþtur. Belirli aralýklarla uyur ve uyanýr.

6. ay: Kilo artýþý 5-7 kg.&񗝉ye kadar ulaþabilir. Karnýn büyümesiyle birlikte vücutta aðýrlýk merkezi de deðiþir ve hareketler aðýrlaþýr. Bu aya kadar topuklu ayakkabý giymiþ olabilirsiniz, ancak artýk onlara veda etmeniz gerekir. Bu ayda diþlerinizi fýrçalarken, aðzýnýzý çalkalarken kanamalar görülebilir, diþ eti çekilmeleri olabilir. Ciltte koyu lekeler oluþabilir, kasýlmalar baþlar. Ayaklarda, elde ve yüzde þiþmeler olur. Cinsel istekte deðiþimler gözlenir. Bu ayda bebek minyatür bir insaný andýrýr. Gözlerini açýp kapamaya baþlayan bebeðin boyu 25-35 santimetre, kilosu ise 700-900 gram dolayýndadýr. Bazý uzmanlara göre bu dönemde bebek sesleri duyabilmektedir. O yüzden bebeðe þarký dinletebilir, kitap bile okuyabilirsiniz. Klasik müzik dinletmenin bebeði olumlu etkilediðini iddia eden çalýþmalar bile bulunuyor.

7. ay: Gebeliðe baðlý olarak annede göz kuruluðu görülebilir. Bacaklarda ve belde aðrýlarýn yaný sýra uyumada güçlükler ve nefes darlýðý olabilir. Bacaklardaki varislerde artýþ ve þiþme fark edilebilir. Glikoz yükleme testinin yaný sýra kan basýncýnýn ölçülmesi gerekir. Annede var olan rahatsýzlýklar (tansiyon vb.) bu aylarda daha da kötüleþebilir. Annenin bu durumuna karþýn bebek yað depolamaya devam eder ve ýþýða tepki verebilir. Tat alma duyusu büyük ölçüde geliþen bebeðin kaþlarý geliþimini tamamlar.

8. ay: Bebek vücut ýsýsýný ayarlayabiliyor ve el-ayak týrnaklarý yavaþ yavaþ uzuyor. Beyin ve kemikler hýzla geliþiyor. Bu nedenle süt ve süt ürünleri tüketimi artýrýlmalý, gerekiyorsa kalsiyum ilaçlarý alýnmalý. Bebeðin hareketleri iyiden iyiye artýyor. Bebeðin cildinin altýndaki yað dokusu geliþtikçe bebeðin rengi kýrmýzýdan pembeye doðru döner. Bu arada anne adayý uyuyamaktan ve mide yanmalarýndan þikâyet edebilir. Hemoroid görülebilir. Sindirim sistemi sorunlarý için bol sývý ve lifli yiyecekleri tüketmekte fayda var.

9. ay: Bebek yavaþ yavaþ doðum pozisyonu alýyor. Zaman zaman bebek hýçkýrabilir, o yüzden anne adayý bu hareketlerden ötürü telaþlanmamalý. Bir yandan da bebeðin baðýþýklýk sistemi geliþmektedir. Bebeðin uykusu da týpký büyükler gibidir. Uyurken gözlerini kapar, uyanýkken açar. Annede de hareket yeteneði ve cinsel istek azalýr. Halsizlik þikâyetleri artar. Uyuma güçlüðü görülür. Doðuma dair endiþeler baþlar.
   
Anahtar kelimeler: Hamileyken bebek herþeyi hisseder.,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]