Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Tarih, Kültür Sanat ve Edebiya / Tarih ve Tarihi Olaylar / Piri Reis Haritasý ve Gerçekler

Piri Reis Haritasý ve Gerçekler


Piri Reis Haritasý ve Gerçekler konusu Tarih ve Tarihi Olaylar kategorite tartlmaktadr.
 Piri Reis Haritasý ve Gerçekler
Gnderen 2009-07-05 10:14 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Piri Reis Haritasý ve Gerçekler
Piri Reis Haritasý ve Gerçekler

Piri Reis&񗝉in meþhur haritasý hakkýnda bir merak üzerine lise çaðlarýnda araþtýrma yapmaya baþlayan 1981 doðumlu Metin Soylu, çalýþmalarýnýn meyvelerini alýr almaz Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan destek gördü. Piri Reis&񗝉in haritasýný tamamlayýp, NASA&񗝉ya gönderdi. Fakat 9 yýldýr hala net bir cevap alamadý. Kendisi Piri Reis&񗝉in Topkapý Sarayý&񗝉nda bulunan haritasýnýn aslýnda haritanýn 16 parçasýndan sadece birisi olduðunu ve harita üzerinde yazan el yazýlarýnýn bir bölümünün Piri Reis&񗝉e ait olmadýðýný idda ediyor.

Bunu iþinin ehli bir hattat aracýlýðýyla araþtýrýp, bilir kiþi raporuyla ispatlayan Soylu, sýrf bu yönüyle bile ciddi bir aþama kaydetmeyi baþarmýþa benziyor. Harita üzerinde yazan ve haritanýn yapýmýnda Kristof Kolomb&񗝉a ait olan verilerden yararlandýðý belirtilen kýsým, aslýnda sonradan eklenmiþ. Çünkü bu kýsýmdaki yazýlar Piri Reis&񗝉in hem harita üzerindeki diðer el yazýlarýyla hem de yazdýðý kitabýndaki el yazýsýndakilerle uyuþmamaktaymýþ. Metin Soylu&񗝉nun iddalarýna göre, Piri Reis haritayý Süleyman Peygamber&񗝉in de yardýmýyla çizmiþ. Süleyman Peygamber, hayvanlarla konuþabilmesi ile bilinir ve harita üzerindeki hayvan figürleri de buna bir atýf olarak çizilmiþ. Piri Reis Kitab-ý Bahriye kitabýnda haritayý çizmenin ermiþlerin iþi olduðunu yazmýþ. Kendisini de ermiþ olarak atfeden ünlü bilgin, Kilitbahir&񗝉deki çalýþma mekanýnda yýllarca tek baþýna kalmýþ ve büyük bir konsantrasyon ile kendini iþine vererek haritayý ve her biri 2000&񗝢er sayfadan oluþan 4 ciltlik Kitab-ý Bahriye isimli kitabýný yazmayý baþarmýþ. Piri Reis&񗝉in çalýþmalarýný yaptýðý Kilitbahir Kalesi olarak bilinen yer 7 kubbeden oluþuyormuþ fakat þu an sadece 1 kubbesi günümüze kadar ayakta durabilmiþ.


Metin Soylu&񗝉nun dikkat çektiði bir baþka husus da dünyanýn þekli ile alakalý. Piri Reis&񗝉in 16 parçadan oluþan haritasýnýn bulunmuþ olan 1 parçasna bakarak, üzerindeki noktalarýn 22.5 derecelik açý yaptýðýný ve diðer kýsýmlarýnda tamamlandýðýnda bir 16 gen oluþtuðunu söylüyor. Bu konuya Piri Reis kitabýnda da deðiþmiþ ve içte bir 16 gen ve dýþta daha büyük baþka bir 16 gen olduðunu ve ikisinin toplamda 32 gen olduðunu belirtmiþ. Dünya tabiki köþeli deðil fakat Soylu&񗝉nun belirttiði nokta, bu köþeler kara merkezli bir yapý ile düþünüldüðünde ortaya çýkýyor. Yani okyasunlarý yok sayarsak sadece kara parçasýnýn 16 gen þeklinde olduðunu söylüyor ve okyasunlarla beraber dýþta da bir 16 gen olduðu ve toplamda 32 gen gibi bir yapý oluþtuðunu belirtiyor. Ayrýca NASA&񗝉nýn yaptýðý araþtýrmalarda ve Piri Reis&񗝉in kendisinin sonradan tamamladýðý haritasýna göre dünyanýn merkezinde Kahire&񗝉nin yer almasý gerçekten dikkat çekiyor. NASA da yaptýðý ince hesaplarla uzaydan bakýldýðýnda dünyanýn merkezinin Kahire olduðunu söylemiþ.

Asýl adý Muhiddion olan ve 1470 yýlýnda Karaman&񗝉da doðmuþ olan Piri Reis, Akdeniz de korsan imiþ. Tabi daha sonralarý Osmanlý donanmasýna katýlýp Amiralliðe kadar yükselip birçok savaþa katýlmýþ fakat 1513 yýlýnda çizdiði haritasýnda o zamana kadar ele geçirdiklerinden oluþan hazinesinin yerini de belirtiyor. Soylu, hazinenin Kilitbahir Kalesi&񗝉nin altýnda saklý olduðunu düþünüyor ve bunu Valiliðe bildirip o yerlerin koruma altýna alýnmasýný da saðlamýþ.

Bence bu konu iyice araþtýrýlýp, Piri Reis&񗝉in gerçek deðeri ortaya çýkartýlmalýdýr. Daha dünyada Amerika kýtasý bile henüz bulunmuþken 1500&񗝢lü yýllarda nasýl oluyor da bu kadar doðru bir kuþbakýþý harita çizilebiliyor gerçekten inanýlmaz bir durum. Ayrýca Metin Soylu bunun aslýnda bir harita gibi deðil de fotoðraf gibi olduðunu söylüyor ve ispatlýyor. Yani sanki uzaydan çekilmiþ fotoðraf gibi çizilmiþ bir harita bu&񗝖 Bu yönüyle de Piri Reis&񗝉in ermiþ olabileceði iddalarý güçleniyor.Piri Reis&񗝉in Topkapý Sarayý&񗝉ndaki Orjinal HaritasýPiri Reis&񗝉in Kitab-ý Bahriye&񗝉sindeki Avrupa Haritasý
   
Etiketler: piri reis haritas gerekler
Anahtar kelimeler: Piri Reis Haritasý ve Gerçekler,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]