Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Bilgisayar ve Elektronik / Resimli Program Anlatým / WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým

WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým


WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým konusu Resimli Program Anlatým kategorite tartlmaktadr.
 WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
12 »
Gnderen 2009-08-12 22:09 GMT  
Mesajlar: 12617
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
1-ilk önce Wpi nedir sorusuna cevap verelim arkadaþlar

Windows Post-Install Wizard (WPI olarak kýsaltýlmýstýr), kullanýcý tanýmlý olarak tasarlanan bir hypertext uygulamasýdýr.Windows XP&񗝉nin özellestirilerek kurulum isleminin gerçeklestirilmesiyle meydana gelen, istege baglý yazýlým yükleme isleminin son kullanýcý tarafýndan daha kolay ve hýzlý yapýlabilmesini saglamak amacý ile gelistirilen bir aracý yazýlýmdýr. Kullanýcýlar bu yazýlým sayesinde, istedigi uygulamalarý liste haline getirerek, uygulamalara açýklamalar ve resimler ekleyerek, uygulamalarýn yüklenmesini tamamen katýlýmsýz hale getirerek Windows Kurulumunu daha ilgi çekici ve daha eglenceli hale getirebilirler.


PDF formatýndaki Klavuz, WPI ile nasýl kurulum özelleþtirmesi yapacaðýnýzý, yazýlýmlarý nasýl katýlýmsýz þekilde kurabileceðinizi anlatýyor.

Arþivin içindekiler :

WPI 5.5
.PDF Kullaným Klavuzu
Güncel Türkçe Dil Dosyasý
Örnek config.js dosyasý
WPI.cmd dosyasý

anlatým:Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

2-2. Gerekli programlar
Bu çalýþmayý yapabilmek için öncelikle WPI?nin kendisi gerekiyor. Ama isterseniz bunun yerine WPI-Lite versiyonunu da kullanabilirsiniz. Zaten ben burada adýmlarý WPI?ye göre anlatacaðým için iþi kavradýktan sonra WPI-Lite size çok kolay gelecektir. Ýsterseniz opsiyonel olarak belirttiðim diðer programlardan silent installer hazýrlarken faydalanabilirsiniz.

WPI
WPI-Lite
AutoIt3 (opsiyonel)
Scite4AutoIt3 (opsiyonel)
7-zip (opsiyonel)
NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) (opsiyonel)

3. Klasör ÝçeriðiWPI?nin en son versiyonunu indirdikten sonra bunu bir klasöre açarsanýz yukarýdaki gibi bir ekranla karþýlaþýrsýnýz. Burada;

Audio: Kurulum esnasýnda mp3 dinleyebileceðiniz basit bir mp3 player ve sizin seçtiðiniz mp3?leri içerir.
Common: Scriptler ve Yardýmla ilgili çeþitli dosyalarý içerir.
Examples: Size yol gösterecek çeþitli Config dosyasý örneklerini içerir.
Graphics: Boþ olarak gelir.
Install: Boþ olarak gelir. Katýlýmsýz olarak kurulmasýný istediðimiz programlarý koyacaðýmýz klasördür.
Themes: Kurulum ekranýnýn arayüzünü deðiþtirmek üzere kullanabileceðiniz theme dosyalarýný içerir.
Tools: Kurulum cd nizi hazýrlarken iþinize yarayabilecek ufak tefek araçlarý içerir.
UserManual: Ýngilizce kullanma klavuzunu içerir.
Wpiscripts: Cd nin çalýþabilmesi için gerekli *.js dosyalarýný içerir. Burada en çok haþýr neþir olacaðýmýz dosya config.js dosyasýdýr.
Audio.exe: Mp3 player uygulama dosyasý
Autorun.inf: Cd yi cd sürücünüze takýnca tomatik olarak çalýþmasýný saðlayan dosya
Wpi.cmd: Cdnin otomatik çalýþmasý için gerekli komut dosyasý
Wpi.hta: Cdnin otomatik çalýþmasý için gerekli hta dosyasý
Wpi.ico: Cd sürücü simgesi

4- Kullanýcý arayüzleri ve ekran görüntüleri

Siz cdnizi hazýrladýktan sonra autorun özellikli olacak ama çalýþma aþamasýnda wpi.hta dosyasýný çift týklayarak çalýþtýrabilirsiniz. Program çalýþtýktan hemen sonra sol menüden options?a basýn ve gelen ekranda en üst satýrdan dil seçimini Türkçe yapýn ve sað alt köþeden save diyerek arayüzü Türkçe hale getirin.
Yazýnýn baþýndaki ilk ekran görüntüsü 4.3.1 versiyonunundur. Ben bu yazýyý yazarken ki en son sürüm 4.3.8 olduðu için ekran görüntüsünde küçük de olsa farklýlýklar olabilir. Sol menüde,
Yüklemeye baþla tuþunu týklarsanýz yaptýðýnýz ayarlara göre otomatik kurulum baþlar.
Varsayýlanlarý seç, hepsini seç, hiçbirini seçme seçenekleri sizin config.js üzerinde yaptýðýnýz deðiþikliklere göre belirlediðiniz ayarlara göre cdnizdeki programlardan hangilerini yüklemek istediðinze dair seçimler yapmanýzý saðlar.
Seçenekler tuþuna bastýðýnýzda çeþitli ayarlar yapmanýzý saðlayacak ayarlar ekraný gelir.
Ayarlar tuþu config.js üzerinde deðiþiklikler yapmanýzý saðlayacak ekraný getirir. Ama ben daha pratik olmasý açýsýndan config.js dosyasýnýn manuel olarak deðiþtirilmesi taraftarýyým. Seçim sizin tabi.
Kaynaðý Göster, Müzik Oynatýcý ve Kullanýcý yardýmý tuþlarý þimdilik bizi öyle aman aman ilgilendirmiyor.

5- Kurulum cd sinin hazýrlanmasý

Kurulum cdsini hazýrlayabilmek için þüphesiz cd de bulunmasýný istediðimiz programlarýn temin edilmesi ve hazýrlanmasý gerekiyor. Temin ettiðimiz programlarý 7-zip ile parametresiz kurulum hazýrlama rehberindeki bilgiler dahilinde hazýrlamak bizim için büyük kolaylýk saðlayacaktýr. Tabi önümüzdeki tek seçenek elbette bu deðil. 7-zip yöntemine ilave olarak;
Exe dosyasýnýn hazýrlanýrken kullanýlan setup yöntemine göre switchleri bulunbilir (Adobe Acrobat Reader 7.0 için /Q /W /S /V?/QN? gibi)
Yüklenecek program, eðer mümkünse kendi kiþisel kurulum sihirbazý ile hazýrlanabilir (Örnek: K-Lite Mega Codec Pack, komut ekranýnda setup dosyasýnýn olduðu yolda ?setup.exe ? MakeUnattended? yazdýðýnýzda karþýnýza Unattended Install Maker þeklinde bir ekran gelir ve yönergeleri izleyerek k-lite kurulumunu özelleþtirebilir ve unattended hale getirebilirsiniz.)
AutoIt3 ile script tabanlý kurulumlar hazýrlanabilir veya yine bu yöntemle hazýrlanmýþ kurulumlar kullanýlabilir. (AutoIt kullanmaya giriþ makalesi için týklayýn)
Asýl konu WPI olduðu için ben bir þekilde bu kurulum dosyalarýný temin ettiðinizi veya hazýrladýðýnýzý varsayarak devam ediyorum.
Ana ekranda ayarlar kýsmýndan, Install klasörü içine topladýðýnýz programlarýn katýlýmsýz kurulumlarý ile ilgili ayarlarý yapabilirsiniz. Hemen aþaðýda 5.Bölümde bunun detaylarý var.
Seçenekler kýsmýndan cd ile ilgili ayarlarý yapabilir ve yükleme iþlemlerinizi özelleþtirebilirsiniz. Burada kurulum esnasýnda tek ekranda kaç programýn listeleneceðine dair (20þerli listelensin gibi) seçimler yapabilirsiniz. Aþaðýdaki resimde kurulum baþladýktan sonra karþýnýza gelecek ekran görüntüsünün bir örneðini göreceksiniz.6- Config.js dosyasýnýn hazýrlanmasý
Yukarýda belirttiðim gibi config.js ile ilgili ayarlarý ister ana ekrandan ayarlar kýsmýna girerek ister manuel olarak belirleyebilirsiniz. Manuel yöntem için, WPI klasörünüzün içindeki Wpiscripts.js dosyasýný not defteri ile açarsanýz þu þekilde bir kýsým görürsünüz.Aþaðýdaki ekran görüntüsü de bunun deðiþtirilmiþ halidir.Sizinde dikkat ettiðiniz gibi;
desc[pn] programýn kýsa açýklamasýný içerir
ordr[pn] programýn kurulum sýra numarasýný içerir. Ki bu sayý atlayarak gidebilir, önemli olan programlarýn bu seri numarasýna göre baþtan sona doðru kurulacaðýný bilmenizdir. Bu bir programý kurduktan sonra yamasýný da kurmak isterseniz önem kazanýr, veya .net gerektiren bir programýn illaki .net framework kurulumundan sonra kurulmasýný saðlamanýza yarar.
cmd1[pn] programla ilgili ilk komut satýrýný belirtmenize yarar. Gördüðünüz gibi hazýrladýðýmýz programlar Install klasörünün içinde muhafaza ediliyor. Kurulum esnasýnda switch kullanmak gerekiyorsa bunu yine burada belirtiyoruz. Buna benzer olarak cmd2[pn], cmd3[pn] gibi ilave satýrlar ekleyebilir, seri no, reg tweak gibi dikiþ nakýþ iþlerini buradan halledebilirsiniz.
dflt[pn] bir programýn, WPI?yi ilk çalýþtýrdýðýnýzda varsayýlan olarak seçilip seçilmeyeceðini belirlemenize yarar. Eðer varsayýlan olarak seçilmesini istemiyorsanýz bu deðeri [?no?] yapmanýz yeterlidir.
cat[pn] kurmak istediðiniz programýn hangi kategoride bulunmasýný istediðinizle ilgili seçim yapma þansý saðlar.
WPI?yi ilk indirdiðinizde bu sýralamadan karþýnýza sadece 1 tane gelecektir. Bunu istediðiniz kadar (üst sýnýr 9999) kopyalayabilir, ve diðer programlar için de seçimlerinizi belirleyebilirsiniz.WPI-v7.4.0 versiyonunu indirin :Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
þifre: Solariz

Kod:
All $OEM$

Post_$OEM$.rar
*******s of the Post %OEM% archive:
cmdlines.txt
RunWPI.inf

$OEM$.rar
cmdlines.txt
RunWPI.exe (Sets the runonceex and MCE themeing entries used for WPI)

$OEM$-Zune.rar
*******s of the %OEM%-Zune archive:
cmdlines.txt
RunWPI_Zune.exe

$OEM$-Embedded.rar
*******s of the %OEM%-Embedded archive:
cmdlines.txt
RunWPI_Embedded.exe

$OEM$_RunWPI.cmd.rar
CleanUpWPI.cmd
cmdlines.txt
RunOnceEx.cmd
RunWPI.cmd


ihtiyacýnýz olan tüm $OEM$ dosyalarý

OEM dosyalarýný indir :Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
þifre: Solariz

not : makale bana aittir. herhangi bir sorunda bu baþlýk altýnda yazýn cevaplarým
   
Gnderen 2009-11-29 13:36 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
Teþekkürler indirdim
   
Gnderen 2009-12-27 12:59 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
saol kardeþ
   
Gnderen 2010-02-19 11:00 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
tþk.
   
Gnderen 2010-03-07 09:44 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
teþekkürler
   
Gnderen 2010-03-27 16:00 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
eline saðlýk
   
Gnderen 2010-04-09 11:02 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
teþekkürler güzel anlatým olmuþ
   
Gnderen 2010-04-09 14:19 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
WPI Programlarý kurarken (Next) seçenegi çýkýyor yani tekrar elimizler next komutunu týklamak zorunda kalýyoruz ne yapmalýyým

Birde WPI cd sini taktýðýmda otomatik olarak WPI.exe i görmesi için ne yapmalýyým.

Teþekürler ...
   
Gnderen 2010-05-20 11:20 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
selam þimdi arkadaþým bende birtane hazýr wpý varr ben ondiki programlarý degiþtir mek istiyorum onu nasýl yapacam sen bana onu söylersen iyi olaca þimdiden teþþekkürler
   
Gnderen 2010-11-12 22:21 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
süper, tam aradýðým gibi
   
Gnderen 2011-02-18 21:20 GMT  
Mesajlar: 2
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
çok saol kardeþ
   
Gnderen 2011-12-03 15:08 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
öncelikle emegin için teþþekkürler....
   
Gnderen 2012-04-28 12:55 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
saðol hocam
   
Gnderen 2012-05-11 09:50 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
saðol hocam
   
Gnderen 2012-08-26 19:39 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým
teþekkürler
   
12 »
Anahtar kelimeler: WPI hazýrlama programý + Resimli anlatým,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]